Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > โปรโมชั่นส่วนลดสินค้ายา

โปรโมชั่นส่วนลดสินค้ายา

หากท่านต้องการสร้างโปรโมชั่นส่วนลดสินค้าในโปรแกรมร้านยา ranyadee เพื่อกระตุ้นยอดขายสามารถสร้างได้หลายแบบ
1.ให้ส่วนลดต่อชิ้นโดยกำหนดช่วงเวลา
2.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนที่กำหนดเท่านั้นโดยกำหนดช่วงเวลา
3.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนที่กำหนดขึ้นไปโดยกำหนดช่วงเวลา
4.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อโดยกำหนดช่วงจำนวนและส่วนเป็นขั้นบันไดท่านสามารถกำหนดสินค้าที่ทำโปรโมชั่นได้ตามต้องการ โดยสามารถทำได้หลายกรณีโดยท่านสามารถตั้งเงื่อนไข จำนวนสินค้า ราคา ส่วนลด วันสิ้นสุดโปรโมชั่นได้ด้วยตัวเอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1.ตัวอย่างการให้ส่วนลดต่อชิ้นโดยกำหนดช่วงเวลา
ให้ท่านคลิ๊กที่สินค้าที่ต้องการให้ส่วนลดแล้วไปคลิ๊กที่เมนูโปรโมชั่น->ส่วนลด คลิ๊กที่แถบแบบที่1 กดปุ่มเพิ่มใส่ลำดับ วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ให้ส่วนลดและจำนวนส่วนลดต่อชิ้น เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ: ให้กำหนดราคาต่ำสุดของสินค้าตัวนั้นด้วยว่าให้ราคาที่ให้ส่วนลดได้ต่ำสุดเท่าไหร่

เลือกสินค้าที่ต้องการทำโปรโมชั่นส่วนลด
เข้าเมนูโปรโมชั่น-ส่วนลด
เลือกแถบส่วนลดแบบที่1
กดเพิ่มส่วนลดแบบที่ 1
กำหนดค่าส่วนลดแบบที่1แล้วกดปุ่มบันทึก

ตัวอย่างการขายสินค้าที่ราคาปกติ 30 บาท แต่ทำโปรโมชั่นให้ส่วนลด 5 บาทเหลือชิ้นละ 25 บาทตั้งแต่วันที่ 15/06/2021 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้วันที่ 30/06/2021 ดังรูป

ระบบแสดงส่วนลดแบบที่1เมื่อขาย
ระบบคำนวณราคารวมจากส่วนลดแบบที่1

2.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนที่กำหนดเท่านั้นโดยกำหนดช่วงเวลา
ให้ท่านคลิ๊กที่สินค้าที่ต้องการให้ส่วนลดแล้วไปคลิ๊กที่เมนูโปรโมชั่น->ส่วนลด คลิ๊กที่แถบแบบที่2 กดปุ่มเพิ่มใส่ลำดับ กำหนดจำนวนที่ช่องเริ่มจำนวน เลือก Operator เท่านั้น ถึงจำนวนให้ใส่ 0 และใส่ราคาต่อหน่วยที่ขายปกติ กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ให้ส่วนลดและจำนวนส่วนลดรวมทั้งหมด
ในตัวอย่างสินค้าชิ้นละ 35 เมื่อซื้อสินค้า 3ชิ้น ปกติ 105 บาทจะให้ส่วนลด 5 บาทเหลือ 100 บาท เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ: ให้กำหนดราคาต่ำสุดของสินค้าตัวนั้นด้วยว่าให้ราคาที่ให้ส่วนลดได้ต่ำสุดเท่าไหร่

เลือกสินค้าทำโปรโมชั่นแบบที่2เท่านั้น
กดเพิ่มส่วนลดแบบที่2
ตัวอย่างการตั้งส่วนลดแบบที่2
กำหนดส่วนลดแบบที่2 operation เท่านั้น
ระบุ3ชิ้น100บาทแล้วกดบันทึก
ตั้งราคาขายต่ำสุดให้ขายได้

ตัวอย่างการขายสินค้าชิ้นละ 35 เมื่อซื้อสินค้า 3ชิ้น ปกติ 105 บาทจะให้ส่วนลด 5 บาทเหลือ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1/06/2021 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้วันที่ 30/06/2021 ดังรูป

ขายยา3ชื้น100
ตัวอย่างการขายแบบที่2

3.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนที่กำหนดขึ้นไปโดยกำหนดช่วงเวลา
ให้ท่านคลิ๊กที่สินค้าที่ต้องการให้ส่วนลดแล้วไปคลิ๊กที่เมนูโปรโมชั่น->ส่วนลด คลิ๊กที่แถบแบบที่2 กดปุ่มเพิ่มใส่ลำดับ กำหนดจำนวนที่ช่องเริ่มจำนวน เลือก Operator ขึ้นไป ถึงจำนวนให้ใส่ 0 และใส่ราคาต่อหน่วยที่ให้ส่วนลดแล้วเมื่อซื้อจำนวนนั้นขึ้นไป กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ให้ส่วนลดในช่องส่วนลดให้เว้นว่างไว้
ในตัวอย่างสินค้าปกติชิ้นละ 25 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3ชิ้นขึ้นไปจะเหลือชิ้นละ 24 บาท ตั้งแต่วันที่ 01/06/2021 ถึงวันที่ 30/06/2021 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ: ให้กำหนดราคาต่ำสุดของสินค้าตัวนั้นด้วยว่าให้ราคาที่ให้ส่วนลดได้ต่ำสุดเท่าไหร่

กดเพิ่มส่วนลดแบบที่3
กดเลือกแถบส่วนลดแบบที่2
กดเพิ่มส่วนลดแบบที่2-3ชิ้นขึ้นไป24บาท
กำหนดเงื่อนไข3ชิ้นขึ้นไปเหลือ24แล้วกดบันทึก
ตั้งราคาต่ำสุดให้ลด24บาทได้

ตัวอย่างการขายสินค้าปกติชิ้นละ 25 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3ชิ้นขึ้นไปจะเหลือชิ้นละ 24 บาท ตั้งแต่วันที่ 1/06/2021 และสิ้นสุดโปรโมชั่นนี้วันที่ 30/06/2021 ดังรูป

ตัวอย่างขาย4ชิ้นเหลือ24บาท

4.ให้ส่วนลดเมื่อซื้อโดยกำหนดช่วงจำนวนและส่วนเป็นขั้นบันได
ให้ท่านคลิ๊กที่สินค้าที่ต้องการให้ส่วนลดแล้วไปคลิ๊กที่เมนูโปรโมชั่น->ส่วนลด คลิ๊กที่แถบแบบที่2 กดปุ่มเพิ่มใส่ลำดับ กำหนดจำนวนที่ช่องเริ่มจำนวน เลือก Operator ถึง และใส่จำนวนสินค้าสิ้นสุดในช่อง ถึงจำนวน และใส่ราคาต่อหน่วยที่ให้ส่วนลดแล้วเมื่อซื้อจำนวนช่วงที่กำหนด แล้วกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่ให้ส่วนลดส่วนในช่องส่วนลดให้เว้นว่างไว้
ในตัวอย่างสินค้าปกติชิ้นละ 170 บาทเมื่อซื้อสินค้า
เริ่มต้น 2ชิ้น ถึง 3ชิ้น จะเหลือชิ้นละ 165 บาทตั้งแต่วันที่ 01/06/2021
เริ่มต้น 4ชิ้น ถึง 10ชิ้น จะเหลือชิ้นละ 164 บาทตั้งแต่วันที่ 01/06/2021
และเริ่มต้น 11 ชิ้นขึ้นไป 
จะเหลือชิ้นละ 160 บาทตั้งแต่วันที่ 01/06/2021
จะเห็นว่าไม่กำหนดวันที่สิ้นสุดแปลว่าให้ราคานี้ตลอด 
เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ: ให้กำหนดราคาต่ำสุดของสินค้าตัวนั้นด้วยว่าให้ราคาที่ให้ส่วนลดได้ต่ำสุดเท่าไหร่

ตั้งส่วนลดตัวอย่างที่4
กดเพิ่มส่วนลดแบบที่4-ขั้นบันได
ระบุการตั้งส่วนลดแบบขั้นบันได

ตัวอย่างการขายสินค้าปกติชิ้นละ 170 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3ชิ้นจะเหลือชิ้นละ 165 บาท ตั้งแต่วันที่ 1/06/2021 เป็นต้นไป ดังรูป

ตัวอย่างการให้ส่วนลด3ชิ้น165

ตัวอย่างการขายสินค้าปกติชิ้นละ 170 บาท เมื่อซื้อสินค้า 8ชิ้นจะเหลือชิ้นละ 164 บาท ตั้งแต่วันที่ 1/06/2021 เป็นต้นไป ดังรูป

ตัวอย่างการให้ส่วนลด8ชิ้น164

ตัวอย่างการขายสินค้าปกติชิ้นละ 170 บาท เมื่อซื้อสินค้า 11ชิ้นจะเหลือชิ้นละ 160 บาท ตั้งแต่วันที่ 1/06/2021 เป็นต้นไป ดังรูป

ตัวอย่างการให้ส่วนลด11ชิ้น160

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^