Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ค้นหาเอกสารเก่าเพื่อแก้ไข

ค้นหาเอกสารเก่าเพื่อแก้ไข

ในโปรแกรมร้านยา ranyadee หากท่านได้บันทึกเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดก็ตาม แล้วท่านต้องการค้นหาเอกสารเก่าขึ้นมาเพื่อแก้ไข หรือต้องการลบสินค้าบางรายการออกหรือต้องการค้นขึ้นมาเพื่อพิมพ์เอกสารใหม่ สามารถทำได้โดยให้ท่านเข้าไปที่เมนูของเอกสารนั้นๆที่ท่านต้องการค้นหาก่อน แล้วเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มค้นหา 

ในตัวอย่างจะแสดงการค้นหาจากเอกสารขายเงินสดรหัส “OSV” โดยเข้าไปที่เมนู ขาย-> ขายสินค้า->ขายสดไม่เปิดกะ เลือกคลังที่ใช้เปิดเอกสารในตัวอย่างคือคลังหลักแล้วกดปุ่ม ok

เข้าเมนูขายเงินสดมี vat
เลือกคลังสินค้าที่ตัดสต๊อกยา

กดปุ่มค้นหาเอกสารด้านบนฟอร์มแล้วระบุเงื่อนไขที่ท่านจะใช้ในการค้นหาอย่างน้อย 1 เงื่อนไขจะระบุกี่เงื่อนไขก็ได้ซึ่งประกอบไปด้วย
1.ผู้จำหน่าย/ลูกค้า ถ้าระบุเงื่อนไขนี้ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงผู้จำหน่าย/ลูกค้าด้วย
2.ช่วงวันที่ของเอกสาร สามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเอกสารหากท่านไม่แน่ใจวันที่ที่แน่นอนหรือถ้าทราบวันที่ที่แน่นอนให้ระบุวันที่นั้นทั้ง 2 ช่องแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่ด้วย
3.รหัสเอกสาร (สามารถระบุบางส่วนของเลขที่เอกสารได้)
เมื่อระบุเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มค้นหา

กดปุ่มค้นหาเอกสารขายสด
เลือกเงื่อนไขที่จะใช้ในการค้นหา

ตัวอย่างการค้นหาโดยใช้เงื่อนไขผู้จำหน่าย/ลูกค้า
ให้ท่านคลิ๊กที่ปุ่ม … ที่ช่องผู้จำหน่าย/ลูกค้า แล้วระบุชื่อ
ผู้จำหน่าย/ลูกค้าในช่องคำที่ใช้ค้นหา (สามารถใช้บางส่วนของชื่อในการค้นหาได้) ใช้รหัสบุคคล/ชื่อ/เบอร์โทร ในการค้นหาได้ เมื่อพบข้อมูลผู้จำหน่าย/ลูกค้าที่ต้องการแล้วให้คลิ๊กเลือกที่รายชื่อนั้นแล้วกดปุ่ม ok จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงผู้จำหน่าย/ลูกค้าด้วย แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะดึงเอกสารทั้งหมดที่เป็นของผู้จำหน่าย/ลูกค้าที่ท่านระบุขึ้นมา ให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เอกสารก็จะปรากฏที่หน้าฟอร์มให้ทำการแก้ไขต่อได้

 

ระบุเงื่อนไขค้นหาด้วยลูกค้า
ใส่คำค้นหาชื่อลูกค้าในช่องแล้วกดค้นหา
เลือกลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มok
ทำเครื่องหมายถูกที่เจาะจงลูกค้า
เลือกบิลของลูกค้าที่ต้องการแล้วกดok

ตัวอย่างการค้นหาโดยใช้เงื่อนไขช่วงวันที่ของเอกสาร
ให้ท่านคลิ๊กเลือกวันที่เริ่มต้นที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่ช่องเริ่มวันที่และระบุวันที่สิ้นสุดที่ช่องถึงวันที่ (สามารถระบุเป็นช่วงวันที่ที่วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเอกสารหากท่านไม่แน่ใจวันที่ที่แน่นอนหรือถ้าทราบวันที่ที่แน่นอนให้ระบุวันที่เดียวกันทั้ง 2 ช่อง)
จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่ด้วย แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะดึงเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในช่วงวันที่ที่ระบุขึ้นมา ให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เอกสารก็จะปรากฏที่หน้าฟอร์มให้ทำการแก้ไขต่อได้

ระบุเงื่อนไขวันที่ในการค้นหาเอกสารขาย
กดเจาะจงช่วงวันที่
เลือกเอกสารที่ค้นโดยช่วงวันที่ที่ต้องการแล้วกด ok

ตัวอย่างการค้นหาโดยใช้เงื่อนไขรหัสเอกสาร
ให้ท่านระบุเลขที่เอกสารในช่องรหัสเอกสาร (สามารถระบุบางส่วนของเลขที่เอกสารได้) แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะดึงเอกสารที่มีเลขที่ที่มีส่วนประกอบข้อมูลที่ท่านใช้ค้นหาขึ้นมา ให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เอกสารก็จะปรากฏที่หน้าฟอร์มให้ทำการแก้ไขต่อได้

ค้นหาด้วยบางส่วนของรหัสเอกสาร
เลือกรหัสเอกสารขึ้นมาแล้วกด ok

ตัวอย่างการค้นหาโดยใช้เงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไข เมื่อระบุข้อมูลที่ต้องการครบแล้วให้กดปุ่มค้นหา

ค้นหาเอกสารโดยใช้ทั้ง3เงื่อนไข

เมื่อท่านค้นหาเอกสารที่ต้องการขึ้นมาได้แล้วสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือลบบางรายการหรือพิมพ์เอกสารใหม่ได้เลย 

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร
ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลในเอกสารหรือเพิ่มข้อมูลบางรายการหรือลบข้อมูลบางรายการออก ก่อนอื่นท่านต้องกดปุ่มแก้ไขก่อน แล้วแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการได้เลย

กดปุ่มแก้ไขเอกสารขายที่ค้นหามา

ตัวอย่างการแก้ไขจำนวนและราคา 

แก้ไขจำนวนหรือราคา

หากต้องการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม … ที่ช่องรหัสรายการเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการเพิ่มโดยใช้รหัสสินค้า/ชื่อสินค้าในการค้นหาที่ช่องคำที่ใช้ค้นหาหลังจากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเพิ่มรายการสินค้า
กดปุ่มค้นหารหัสสินค้าที่ต้องการเพิ่ม
เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มรายการใหม่แล้วกดok

หากต้องการสินค้าบางรายการออกไป ให้ท่านคลิ๊กที่บรรทัดของสินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ดจะปรากฎข้อความ Delete record ถ้ายืนยันการลบให้กดปุ่ม ok

กดปุ่ม ctrlและdelete ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อลบรายการสินค้าที่ต้องการ

หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นวันที่ของเอกสาร รหัสลูกค้า เลขที่อ้างอิง หมายเหตุ รหัสพนักงานขาย ให้ไปที่ช่องนั้นแล้วทำการระบุข้อมูลใหม่ได้เลย

แก้ไขข้อมูลวันที่ลูกค้าและข้อมูลอื่นๆในเอกสารได้

หลังจากที่ทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึก อย่าลืมตรวจสอบว่าห้ามมีบรรทัดรหัสรายการสินค้าที่ไม่มีข้อมูลอยู่ ถ้ามีบรรทัดว่างให้ท่านลบออกหรือถ้าเป็นบรรทัดว่างที่บรรทัดสุดท้ายให้ท่านกดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด

แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

หลังจากที่ทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านต้องการยกเลือกการแก้ไขข้อมูลแล้วให้ย้อนกลับไปข้อมูลก่อนหน้าให้ท่านกดปุ่มยกเลิก แต่จะย้อนหลับไปไม่ได้ถ้าท่านได้กดปุ่มบันทึกไปแล้ว

สามารถกดปุ่มยกเลิกเพื่อย้อนไปที่ข้อมูลก่อนหน้า

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสารใหม่อีกครั้งสามารถกดปุ่มพิมพ์1/พิมพ์2 ตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ได้เลย โดยสามารถพิมพ์เป็นกระดาษออกมาหรือ saveเอกสารเป็นไฟล์ PDFก็ได้

กดพิมพ์เอกสารย้อนหลังได้
ตัวอย่างการพิมพ์บิลขายย้อนหลัง

หากท่านต้องการลบเอกสารใบนี้ทั้งหมดหลังจากที่กดค้นหาเอกสารขึ้นมาให้กดปุ่มลบได้เลย ระบบจะแสดงข้อความให้ท่านยืนยันการลบเอกสารหากต้องการให้กดปุ่ม Yes ถ้าไม่ต้องการลบให้กดปุ่ม No
หมายเหตุ:เอกสารที่ลบไปแล้วไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

กดลบเอกสารเก่า
ยืนยันการลบเอกสาร

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^