add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > กำหนดระดับราคาขาย

        หากท่านขายสินค้าจำนวนเท่ากันแต่ราคาไม่เท่ากันแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่นสินค้า A 1 ชิ้นเหมือนกัน แต่ขายนาย ก 100 บาท แต่ขายนาย ข 105 บาท แสดงว่าท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นตั้งระดับราคาขายในโปรแกรม DMART ช่วยได้ (ตั้งระดับราคาสินค้าให้กับสินค้าได้ทุกตัว)

        เริ่มต้นท่านต้องบันทึกรายการสินค้าและทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนโดยตั้งรหัสกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจากกลุ่มที่ราคามากสุดไปน้อยสุดเพื่อให้ดูง่าย ดูวิธีบันทึกข้อมูลลูกค้า

การแบ่งกลุ่มลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเดียวกันควรขายระดับราคาเดียวกันเพื่อให้คุณไม่สับสน สามารถกำหนดระดับราคาได้ในข้อมูลลูกค้าแต่ละคนดังรูป ในที่นี้เราจะตั้งระดับราคาขายของกลุ่มลูกค้าระดับที่ 1 เป็นตัวอย่าง (ตั้งได้ถึง 6 ระดับราคา)

เข้าเมนูข้อมูลลูกค้าในโปรแกรมขาย dmart
เพิ่มกลุ่มการขายลูกค้าในพื้นที่ในโปรแกรมขาย dmart
ตั้งระดับราคาขายลูกค้าในโปรแกรมขาย dmart

เมื่อกำหนดระดับราคาในข้อมูลลูกค้าแล้วให้คุณไปกำหนดระดับราคาในข้อมูลสินค้าโดยเราจะให้คุณสังเกตุในระดับราคาที่ 1 (ถ้าคุณไม่ได้กำหนดระดับราคาระบบจะดึงระดับราคาที่ 0 ในข้อมูลสินค้าหลักมาขาย) โดยเข้าไปในข้อมูลสินค้าแล้วคลิ๊กรายการสินค้าที่ต้องการตั้งระดับราคา แล้วคลิ๊กปุ่มระดับราคา กดเพิ่มตั้งระดับราคาแล้วกดบันทึก ดังรูป

ผลการเพิ่มสินค้าในโปรแกรมpos dmart
เพิ่มระดับราคาขายสินค้าในโปรแกรมบิล dmart
แสดงระดับราคาในข้อมูลสินค้าโปรแกรม dmart

เมื่อท่านเข้าเมนูขายสินค้า แล้วเลือกลูกค้าที่อยู่ระดับราคาที่ 1 ระบบจะดึงระดับราคาที่ 1 ในสินค้ามาแสดงในหน้าขายดังรูป

กด F2 เลือกลูกค้าสมาชิกในโปรแกรมขาย dmart
เลือกลูกค้าเพื่อทำการขายในโปรแกรม dmart

เมื่อท่านเข้าเมนูขายสินค้า แล้วเลือกลูกค้าที่อยู่ระดับราคาที่ 1 ระบบจะดึงระดับราคาที่ 1 ในสินค้ามาแสดงในหน้าขายดังรูป

โปรแกรมpos dmart ขึ้นราคาตามลูกค้าที่เลือก