Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มหนี้สินค้ายา

         หากท่านทำการขายสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใดขายเงินสดหรือขายเงินเชื่อแบบค้างชำระ แล้วท่านเกิดส่งสินค้าไปมากกว่าจำนวนที่ท่านระบุไว้ในเอกสารขาย (ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า) ทำให้ได้รับเงินน้อยกว่าความเป็นจริงที่ต้องได้รับ ท่านสามารถทำเอกสารใบเพิ่มหนี้และตัดสต๊อกเพิ่มในโปรแกรมร้านยา ranyadee ได้ โดยเข้าไปที่เมนู ขาย->ขายสินค้า->เพิ่มหนี้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเมนูเพิ่มหนี้

หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าที่จะใช้ตัดสต๊อกเพิ่มแล้วกด ok หลังจากนั้นจะเข้าสู่ฟอร์มเพิ่มหนี้ ให้ท่านคลิ๊กปุ่มเพิ่มเพื่อเริ่มกรอกข้อมูล เริ่มต้นให้กำหนดวันที่เพิ่มหนี้แล้ว เลือกรูปแบบการคิด vat และเลือกลูกค้าที่ท่านต้องการเพิ่มหนี้ สามารถค้นหาชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบได้เลย โดยกดที่ปุ่ม … แล้วใส่คำค้นหาในช่องโดยสามารถค้นหาด้วย รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้า นามสกุล เบอร์โทร (สามารถค้นหาข้อมูลด้วยบางส่วนของคำได้) เมื่อเจอรายชื่อลูกค้าแล้วให้คลิ๊กเลือกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เลือกคลังสินค้าที่ตัดสต๊อกยา
กดปุ่มเพิ่มเอกสารใบเพิ่มหนี้
เลือกวันที่ทำเอกสารเพิ่มหนี้
ราคารวม VAT
กดปุ่มค้นหาลูกค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้
กรอกคำค้นหาลูกค้าที่จะเพิ่มหนี้
เลือกลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้จากลูกค้าโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการได้หรือใช้วิธีการค้นหาด้วยรหัส/ชื่อสินค้าโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการที่ปุ่ม … สามารถค้นหาโดยใช้บางส่วนของข้อมูลได้ในช่องคำที่ใช้ค้นหา เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

สแกนบาร์โค้ดสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้
กดปุ่มค้นหาสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้
พิมพ์ชื่อยาที่ต้องการค้นหาเพื่อเพิ่มหนี้
เลือกยาที่ต้องการจากคำค้นหาแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้และตัดสต๊อกเพิ่มจากลูกค้า ระบบจะดึงราคาขายตามระดับราคามาให้อัตโนมัติถ้าท่านตั้งระดับไว้แต่ถ้าท่านอยากแก้ไขราคาต่อหน่วยที่ต้องการเพิ่มหนี้ก็สามารถแก้ไขได้เลย

ระบุจำนวนและราคาต่อหน่วยที่ต้องการเพิ่มหนี้

ให้ท่านบันทึกข้อมูลสินค้าจนกว่าจะครบทุกรายการถ้าต้องการเพิ่มหนี้สินค้ามากกว่า 1 รายการให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการถัดไป
หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด

เลือกรายการสินค้าต่อไปที่ต้องการเพิ่มหนี้

ยอดเงินที่จะเพิ่มหนี้เริ่มต้นจะไปอยู่ที่ช่องค้างชำระ หากลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเพิ่มในตอนนี้แต่จะไปจ่ายเพิ่มตอนรับชำระเงินจากการขายเงินเชื่อในครั้งหน้าให้ท่านกดปุ่มบันทึกได้เลย แต่ถ้าท่านได้รับเงินเพิ่มจากลูกค้าทันทีให้ใส่ยอดเงินที่ที่ได้รับจากลูกค้าในช่องเงินสดในตัวอย่างคือ 125 บาทแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ดให้ยอดเงินในช่องค้างชำระเป็น 0 ดังรูป

ราคารวมเพิ่มหนี้จะไปอยู่ที่ช่องค้างชำระ
ใส่ราคารวมที่ต้องการเพิ่มหนี้ในช่องเงินสด

ท่านสามารถใส่เลขที่อ้างอิงเอกสารเช่นเลขที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้าและหมายเหตุแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย หากต้องการพิมพ์เอกสารใบเพิ่มหนี้ ท่านสามารถกดปุ่มพิมพ์1หรือพิมพ์2 ได้แล้วแต่ว่าท่านตั้งค่าแบบฟอร์มไว้ที่ฟอร์มหลัก (พิมพ์1) หรือฟอร์มย่อย (พิมพ์2)
หมายเหตุ: แบบฟอร์มในโปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถกำหนดขนาดและการจัดวางข้อความได้ท่านสามารถติดต่อทีมงานเพื่อบริการตั้งค่าให้ได้เลยผ่านอินเตอร์เน็ต

ระบุเลขที่อ้างอิง-หมายเหตุแล้วกดบันทึกในเอกสารเพิ่มหนี้
กดปุ่มพิมพ์เอกสารเพิ่มหนี้
ตัวอย่างเอกสารใบเพิ่มหนี้

ในกรณีที่ท่านต้องการดึงรายการสินค้าที่จะเพิ่มหนี้มาจากบิลขายก็สามารถทำได้โดยเมื่อระบุวันที่และลูกค้าแล้วให้ท่านกดปุ่มดึงข้อมูล->ดึงข้อมูลจากเอกสารแล้วระบุเงื่อนไขที่จะใช้ค้นหาเอกสารขายใบนั้นสามารถระบุบางกรณีได้ ได้แก่ (ประเภทเอกสาร,ลูกค้า,ช่วงวันที่,รหัสเอกสาร) แล้วทำเครื่องหมายถูกหน้าเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหา แล้วกดปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงเอกสารที่อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาขึ้นมาให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

กดปุ่มดึงข้อมูลในฟอร์มเพิ่มหนี้
ดึงข้อมูลจากเอกสารในใบเพิ่มหนี้
เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหารายการสินค้ามาเพิ่มหนี้
เลือกเอกสารขายที่ต้องการแล้วกดok

หลังจากนั้นให้ท่านเลือกรายการสินค้าที่ต้องการเพิ่มหนี้/ตัดสต๊อกเพิ่ม โดยสามารถเลือกทุกรายการในบิลโดยกดปุ่มเลือกทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะบางรายการโดยทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะดึงเฉพาะรายการสินค้าที่ท่านเลือกมาไว้ในฟอร์ม ท่านสามารถแก้ไขจำนวนและราคาสินค้าที่เพิ่มหนี้/ตัดสต๊อกเพิ่มในฟอร์มได้ แล้วเลือกว่าจะรับเงินค่าสินค้าเลยให้ใส่ยอดเงินที่ช่องเงินสดแต่ถ้าจะนำไปหักลบตอนรับเงินสินค้าที่ขายเงินเชื่อภายหลังก็ปล่อยยอดเงินให้อยู่ที่ช่องค้างชำระแล้วกดปุ่มบันทึกและพิมพ์เอกสารได้ตามลำดับ วิธีบันทึกไฟล์เอกสารเป็น pdf

เลือกรายการสินค้าจากใบขายที่ต้องการแล้วกดปุ่มok
แก้ไขจำนวนและราคาขายที่ต้องการเพิ่มหนี้

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับเงินที่เพิ่มหนี้ในทันทีแต่ต้องการไปเพิ่มตอนรับชำระเงินจากการขายเชื่อในครั้งหน้าให้ท่านปล่อยยอดเงินไว้ที่ช่องยอดค้างชำระแล้วกดปุ่มบันทึก และเมื่อท่านต้องการเพิ่มยอดหนี้ท่านสามารถเลือกใบเพิ่มหนี้รหัส odv หรือ odn ขึ้นมาเพิ่มหนี้ตอนรับชำระเงินได้เลยที่เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้ ดังรูป

บันทึกเอกสารที่เพิ่มหนี้
เข้าเมนูรับชำระหนี้ทั่วไป
เลือกปุ่มบิลทั้งหมดที่เมนูรับเงิน
จะมีรหัส odv ใบเพิ่มหนี้โชว์มาตอนรับเงิน
ตัวอย่างที่ดึงมาเพิ่มหนี้ในใบรับเงิน

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^