Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มวิธีการใช้ยา

เมื่อท่านเพิ่มข้อมูลยาเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเพิ่มวิธีการใช้ยาแต่ละตัวได้ โดยสามารถเพิ่มวิธีในการใช้ยาได้ไม่จำกัด และนำมาใช้ตอนพิมพ์ฉลากยา โดยไปที่เมนู สินค้า-> กลุ่มสินค้าและสินค้า ->เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มยา
เลือกกลุ่มสินค้า

เลือกสินค้ายาที่ต้องการบันทึกวิธีการใช้ยา แล้วคลิ๊กปุ่มวิธีใช้ยา ดังรูป

เลือกยาที่ต้องการ

กดปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มวิธีการใช้ยา ดังรูป

กดเพิ่มวิธีใช้ยา

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มมีดังนี้
1.วิธีที่ = ใส่ลำดับหมายเลข (ต้องระบุ ห้ามซ้ำกับลำดับที่มีอยู่แล้ว)

2.ความแรง = ระบุหรือไม่ก็ได้
3.รับประทานครั้งละ
4.หน่วยนับของยา
5.ทา บริเวณ = ระบุหรือไม่ก็ได้
6.วันละ

7.หรือทุก…..ชั่วโมง = ระบุความถี่ในการรับประทาน
8.วิธีรับประทาน
-ก่อนอาหาร
-หลังอาหาร
-พร้อมอาหาร9.เช้า
10.กลางวัน
11.เย็น
12.ก่อนนอน
13.กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
14.ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน
15.หมายเหตุ/อธิบาย

16.แบบฉลากยาเริ่มต้น (เลือกฟอร์มเริ่มต้นในการพิมพ์ฉลากยา)
-ฟอร์ม1
-ฟอร์ม2
-ฟอร์ม3
-ฟอร์ม4

 

ใส่ข้อมูลการใช้ยา

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ท่านสามารถเพิ่มวิธีใช้ยาได้ไม่จำกัด ในตัวอย่างมี 2 วิธี

 

กดบันทึกวิธีใช้ยา
ระบบยืนยันการบันทึก
เพิ่มวิธีใช้ยาได้ไม่จำกัด

หากต้องการแก้ไขวิธีการใช้ยาให้ท่านเลือกวิธีในหน้าต่างกรอบซ้ายแล้วคลิ๊กปุ่มแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

กดแก้ไขวิธีใช้ยา
กดบันทึกหลังแก้ไขวิธีใช้ยา

หากต้องการลบวิธีการใช้ยาให้ท่านเลือกวิธีในหน้าต่างกรอบซ้ายแล้วคลิ๊กปุ่มลบ ระบบจะแจ้งข้อความให้ท่านยืนยันการลบถ้าต้องการลบกด yes ถ้าไม่ต้องการลบกด no 

กดลบวิธีใช้ยา
ยืนยันการลบวิธีใช้ยา