Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มคลังสินค้ายา

หากร้านยาของท่านต้องบริหารหลายคลังสินค้าพร้อมกัน ท่านสามารถเพิ่มคลังยาในโปรแกรมร้านยา Ranyadee ได้ ในตัวอย่างสมมุติว่ามี 2 คลังคือ 1 คลังหลักและคลังที่ 2 คือคลังหน้าร้าน (ในระบบมีคลังหลักเป็นคลังเริ่มต้นห้ามลบ) โดยไปที่เมนู สินค้า->ข้อมูลเริ่มต้น->คลังสินค้าย่อย ดังรูป

เข้าเมนูคลังสินค้ายา

กดเพิ่มใส่รหัสคลัง (ตัวเลข 1 ตัวอักษร) และชื่อคลังสินค้า ในตัวอย่างเพิ่มรหัสคลังที่ 2 คือคลังหน้าร้าน ดังรูป

เพิ่มคลังสินค้ายา