Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายยา

การบันทึกเอกสารซื้อสินค้ายาในโปรแกรมร้านยา ranyadee ต้องระบุข้อมูลผู้จำหน่ายด้วยดังนั้นท่านควรเตรียมรายชื่อผู้จำหน่ายให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบันทึกเอกสารซื้อสินค้าเข้า (การมีรายชื่อผู้จำหน่ายช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบการซื้อสินค้าแยกตามผู้จำหน่าย และดูหนี้ค้างแยกตามผู้จำหน่าย และดูรายงานต่างๆเกี่ยวกับผู้จำหน่ายได้)

การเพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายเข้าไปในระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายเข้าไปทีละรายการในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อมูลผู้จำหน่ายเข้าไปในระบบทีละรายการ

การบันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายเข้าไปในระบบทีละรายการ
ไปที่เมนู บุคคล -> ผู้จำหน่าย -> ข้อมูลผู้จำหน่าย คลิ๊กไปที่แถบรายละเอียดแล้วกดปุ่มเพิ่มเพื่อเพิ่มข้อมูล ดังรูป

เข้าเมนูผู้จำหน่ายยา

รหัสผู้จำหน่าย ท่านสามารถตั้งรหัสผู้จำหน่ายเองได้โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขผสมกัน หรืออย่างใดอย่างนึง ถ้าปล่อยรหัสผู้จำหน่ายเป็น – หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะรันรหัสผู้จำหน่ายให้อัตโนมัติ  (รหัสผู้จำหน่ายไม่เกิน 15 ตัวอักษร)

บันทึกรายละเอียดต่างๆของผู้จำหน่าย (ไม่จำเป็นต้องบันทึกทั้งหมด)
ชื่อผู้จำหน่าย, นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่, โทรศัพท์, แฟกซ์, Email
ติดต่อกับ, เบอร์โทรผู้ติดต่อ, หมายเหตุ

หมายเหตุ หากคุณซื้อสินค้าแบบเงินเชื่อคุณต้องกำหนดวงเงินเครดิตและจำนวนวันเครดิตในข้อมูลผู้จำหน่ายด้วย

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก และลองคลิ๊กที่แถบแสดงทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้จำหน่ายทั้งหมดได้