Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > กำหนดข้อมูลร้านยา

ท่านสามารถเพิ่มชื่อที่อยู่ของกิจการร้านยาและกำหนดรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ออกในเอกสารบัญชีการซื้อ-ขายยาในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee โดยไปที่เมนู จัดการระบบ->ข้อมูลกิจการ ดังรูป

เข้าเมนูข้อมูลกิจการร้านยา

กดแก้ไขระบุชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และรูปแบบการคิดภาษีในกิจการร้านขายยาของท่านแล้วกดปุ่มบันทึก

เพิ่มข้อมูลร้านยา