Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เบิกสินค้าออกจากคลังยา

หากคุณต้องการเบิกสินค้าออกจากคลังยาโดยอาจจะเบิกออกไปให้อีกสาขานึงหรือสินค้าชำรุดแล้วต้องการเบิกออก (โดยการเบิกออกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรายได้) สามารถใช้เมนูเบิกสินค้าออกได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าไปที่เมนู สินค้า-> จัดการสต๊อก-> เบิกสินค้า-> ใบเบิกสินค้าออก ดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูเบิกสินค้าออก

หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าที่ต้องการเบิกสินค้าออก เมื่อเข้ามาในฟอร์มแล้วให้กดปุ่มเพิ่มและระบุวันที่ที่จะเบิกสินค้าออก (สามารถระบุวันที่ย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้) ท่านสามารถระบุเลขที่อ้างอิงหรือหมายเหตุได้ถ้ามี

เลือกคลังที่นำเข้าสต๊อกสินค้าเข้า
กดเพิ่มใบเบิกสินค้าออก
ระบุวันที่เบิกสินค้าออกและหมายเหตุ

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการเบิกออกโดยท่านสามารถคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการแล้วสแกนบาร์โค้ดในช่องหรือจะใช้วิธีกดค้นหาจากข้อมูลสินค้าในระบบก็ได้โดยกดปุ่ม … แล้วใส่รหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าในช่องคำที่ใช้ค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการโดยสามารถใช้คำบางส่วนของข้อมูลยาในการค้นหาได้ ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหา ให้คลิ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

สแกนบาร์โค้ดเพื่อระบุข้อมูลสินค้าเบิกออก
กดปุ่มค้นหาสินค้าเพื่อเบิกออก
ใส่คำค้นหาในช่องคำที่ใช้ค้นหา
.เลือกสินค้าที่ต้องการเบิกจากคำค้นหาแล้วกดok

ระบบจะดึงรายการสินค้าขึ้นมาในฟอร์ม ให้ท่านระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการเบิกออก (สามารถใส่ราคาได้ถ้าอยากให้ระบบโชว์ยอดรวมเงินแต่ไม่ได้มีผลต่อรายได้ในระบบ) ถ้าต้องการเพิ่มรายการสินค้าถัดไปให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วเพิ่มรายการสินค้าและจำนวนจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด
ถ้าต้องการลบข้อมูลสินค้าบางรายการให้คลิ๊กที่รายการสินค้าบรรทัดนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ด จะมีข้อความให้ท่านยืนยันการลบถ้าต้องการลบให้คลิ๊กปุ่ม yes

ระบุจำนวนสินค้าที่จะเบิกออก
กดลูกศรลงเพื่อเลือกสินค้าต่อไป
เลือกสินค้าให้ครบทุกรายการเพื่อเบิกออก

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าครบถ้วนแล้วให้ท่านตรวจสอบแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าออกให้กดปุ่มพิมพ์1 หรือ พิมพ์2 ขึ้นอยู่กับว่าท่านตั้งค่าแบบฟอร์มที่ไหน 

กดปุ่มบันทึกใบเบิกสินค้าออก
กดปุ่มพิมพ์ใบเบิกสินค้าออก
ตัวอย่างใบเบิกสินค้าออก

หากท่านต้องการดูรายงานการเบิกสินค้าออกสามารถคลิ๊กเข้าไปดูที่ รายงาน-> 4.รายงานสินค้าคงเหลือ-> 4.14เปลี่ยนสินค้า-> 4.14.1 รายงานเปลี่ยนสินค้าออกเรียงตามช่วงวันที่ แล้วให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะแสดงรายงานเบิกสินค้าออกตามช่วงวันที่ที่ท่านระบุขึ้นมาแสดงท่านสามารถดูข้อมูลหรือพิมพ์หรือบันทึกไฟล์เป็น pdf ได้

เข้ารายงานใบเบิกสินค้าออกตามช่วงวันที่
ระบุช่วงวันที่ออกรายงานแล้วกดตกลง
ตัวอย่างรายงานเบิกสินค้าออก

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^