Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เบิกสินค้ายาเข้า

หากคุณต้องการรับสินค้าเข้าคลังโดยอาจจะนำเข้ามาจากอีกสาขานึงหรือผลิตเองแล้วต้องการรับเข้าคลัง (โดยไม่ต้องการบันทึกต้นทุนต้องการบันทึกเฉพาะจำนวนสินค้าเข้าโดยไม่ใช่การซื้อสินค้าจากผู้จำหน่าย) สามารถใช้เมนูเบิกสินค้าเข้าได้ โดยให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าไปที่เมนู สินค้า-> จัดการสต๊อก-> เบิกสินค้า-> ใบเบิกสินค้าเข้า ดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูใบเบิกสินค้าเข้า

หลังจากนั้นให้เลือกคลังสินค้าที่ต้องการนำสินค้าเข้า เมื่อเข้ามาในฟอร์มแล้วให้กดปุ่มเพิ่มและระบุวันที่ที่จะนำสินค้าเข้า (สามารถระบุวันที่ย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้) ท่านสามารถระบุเลขที่อ้างอิงหรือหมายเหตุได้ถ้ามี

เลือกคลังที่นำเข้าสต๊อกสินค้าเข้า
กดปุ่มเพิ่มใบเบิกสินค้าเข้า
ระบุวันที่เบิกเลขที่อ้างอิงและหมายเหตุ

หลังจากนั้นให้ท่านระบุสินค้าที่ต้องการนำเข้าโดยท่านสามารถคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการแล้วสแกนบาร์โค้ดในช่องหรือจะใช้วิธีกดค้นหาจากข้อมูลสินค้าในระบบก็ได้โดยกดปุ่ม … แล้วใส่รหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าในช่องคำที่ใช้ค้นหาเพื่อค้นหาสินค้าที่ต้องการโดยสามารถใช้คำบางส่วนของข้อมูลยาในการค้นหาได้ ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ตรงกับคำที่ใช้ค้นหา ให้คลิ๊กเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok

สแกนบาร์โค้ดเพื่อระบุสินค้าที่จะเบิกเข้า
กดค้นหาสินค้าที่จะนำเข้า
ใส่คำค้นหาในช่องคำที่ใช้ค้นหา
.เลือกสินค้าที่ต้องการเบิกจากคำค้นหาแล้วกดok

ระบบจะดึงรายการสินค้าขึ้นมาในฟอร์ม ให้ท่านระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการนำเข้า (สามารถใส่ราคาได้ถ้าอยากให้ระบบโชว์ยอดรวมเงินแต่ไม่ได้มีผลต่อต้นทุนสินค้าในระบบ) ถ้าต้องการเพิ่มรายการสินค้าถัดไปให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วเพิ่มรายการสินค้าและจำนวนจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: เมื่อบันทึกครบแล้วให้ตรวจสอบดูว่าห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้าอยู่ถ้าเป็นบรรทัดที่เกินมาให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด
ถ้าต้องการลบข้อมูลสินค้าบางรายการให้คลิ๊กที่รายการสินค้าบรรทัดนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม delete ที่แป้นคีย์บอร์ด จะมีข้อความให้ท่านยืนยันการลบถ้าต้องการลบให้คลิ๊กปุ่ม yes

ระบุจำนวนที่่จะนำสินค้าเข้าคลัง
กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพิ่มข้อมุลรายการถัดไป
ใส่รายการสินค้าให้ครบที่จะนำเข้า

เมื่อเพิ่มรายการสินค้าครบถ้วนแล้วให้ท่านตรวจสอบแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลย ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าเข้าให้กดปุ่มพิมพ์1 หรือ พิมพ์2 ขึ้นอยู่กับว่าท่านตั้งค่าแบบฟอร์มที่ไหน 

กดปุ่มบันทึกเอกสารเบิกสินค้าเข้าคลัง
กดพิมพ์เอกสารใบเบิกสินค้าเข้า
ตัวอย่างเอกสารใบเบิกสินค้าเข้า

หากท่านต้องการดูรายงานการเบิกสินค้าเข้าสามารถคลิ๊กเข้าไปดูที่ รายงาน-> 4.รายงานสินค้าคงเหลือ-> 4.14เปลี่ยนสินค้า-> 4.14.2 รายงานเปลี่ยนสินค้าเข้าเรียงตามช่วงวันที่ แล้วให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok ระบบจะแสดงรายงานเบิกสินค้าเข้าตามช่วงวันที่ที่ท่านระบุขึ้นมาแสดงท่านสามารถดูข้อมูลหรือพิมพ์หรือบันทึกไฟล์เป็น pdf ได้

เข้าเมนูดูรายงานการเบิกสินค้าเข้า
ระบุช่วงวันที่ดูรายงานการเบิกสินค้าเข้าแล้วกดตกลง
ตัวอย่างรายงานเปลี่ยนสินค้าเข้า

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^