Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > หักเงินมัดจำในบิลขาย

        หากท่านเพิ่มใบรับมัดจำให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ลูกค้ามารับสินค้า ท่านจะต้องเพิ่มเอกสารขายสดเพื่อตัดสต๊อกพร้อมดึงใบรับมัดจำมาหักในเอกสารขาย ท่านสามารถดูวิธีทำใบรับมัดจำได้เลย
       การบันทึกข้อมูลเอกสารขายสดในโปรแกรมร้านยา ranyadee ท่านสามารถดึงรายการสินค้าในใบรับมัดจำมาเปิดในบิลขายใหม่ได้เลยไม่ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่ทั้งหมดโดยมีวิธีการดังนี้

เข้าไปที่เมนูขาย->ขายสินค้า->-ขายสดไม่เปิดกะ (ถ้าใบรับมัดจำมี vat ต้องเข้าเมนูการขายมี vat ด้วย) จะปรากฏหน้าจอให้ท่านเลือกคลังสินค้าที่จะตัดสต็อกจากการขาย เมื่อเลือกคลังแล้วให้กดปุ่ม ok ดังรูป

เข้าเมนูขายสดมีvat-โปรแกรมร้านยา
เลือกคลังสินค้า

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่จะทำการขายสินค้า หลังจากนั้นระบุ วันที่ขาย และเลือกประเภทการคิด VAT ในตัวอย่างจะเลือกเป็นประเภทรวม VAT เหมือนการรับมัดจำ ดังรูปตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากเลือกประเภท VAT เป็นแบบใดต้องในเมนูขายต้องเลือกประเภทVAT ตามใบรับมัดจำด้วยมิฉะนั้นระบบจะไม่สามารถดึงข้อมูลการรับมัดจำมาหักในบิลขายได้)

เพิ่มเอกสารใบเสร็จรับเงิน
เลือกรหัสลูกค้า

ท่านสามารถดึงรายการสินค้าในใบรับมัดจำมาเพิ่มในเอกสารขายได้เลย โดยคลิ๊กที่ปุ่มดึงข้อมูล-ดึงข้อมูลจากเอกสาร หลังจากนั้นใส่เงื่อนไขต่างๆในการค้นหาใบรับมัดจำที่ต้องการ
– ประเภทเอกสาร ใบรับมัดจำคือรหัส OAV 
(ทำเครื่องหมายถูกที่เจาะจงเอกสาร)
– ลูกค้า (ทำเครื่องหมายถูกที่เจาะจงลูกค้า)
– เริ่มวันที่และถึงวันที่ (ทำเครื่องหมายถูกที่เจาะจงวันที่)

ดึงข้อมูล
เลือกดึงข้อมูลจากเอกสาร
เจาะจงเงื่อนไขเลือกเอกสาร

เมื่อเจาะจงเงื่อนไขเรียบร้อยและระบบจะค้นหาเอกสารที่ตรงกับเงื่อนไขมาแสดง หากท่านไม่พบเอกสารลองตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขที่ระบุ ข้อมูลที่ต้องระบุคือประเภทเอกสารและช่วงวันที่เป้นอย่างน้อย เมื่อระบบแสดงเอกสารที่ตรงตามเงื่อนไขมาแล้วในที่นี้คือใบรับมัดจำ ให้ท่านเลือกใบรับมัดจำที่ต้องการดึงข้อมูลแล้วกดปุ่ม OK ระบบจะรายการสินค้าที่อยู่ในใบรับมัดจำมาให้ท่านเลือก ให้คลิ๊กปุ่มเลือกทั้งหมดแล้วกดปุ่ม OK ดังรูป ระบบก็จะดึงรายการสินค้าในใบรับมัดจำมาแสดงในเอกสารขายให้อัตโนมัติ

ดึงใบรับมัดจำ
เลือกรายการสินค้าในเอกสาร
แสดงผลการดึงรายการสินค้า

หลังจากนั้นให้ดึงยอดใบรับมัดจำมาหักลบในเอกสารขายโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านข้างใบรับมัดจำที่ด้านล่างฝั่งซ้ายของหน้าต่าง หากมีใบรับมัดจำที่ตรงเงื่อนไขจะปรากฎเอกสารให้เลือกแล้วกด OK ถ้าถูกต้องจะปรากฏเลขที่ใบรับมัดจำและยอดเงินที่ช่องหักเงินมัดจำ ดังรูป

ปุ่มเลือกเอกสารใบมัดจำ
เลือกใบมัดจำที่ปรากฏ
ปรากฏยอดที่หักแล้ว

หลังจากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมเงินที่หักมัดจำให้อัตโนมัติในช่องค้างชำระ  (หากมัดจำเต็มจำนวนจะหักเหลือยอด 0 แต่ถ้ารับมัดจำบางส่วนจะแสดงยอดที่เหลือในช่องค้างชำระ) ในตัวอย่างจะรับเงินเพียงบางส่วนคือ 8,900 บาท จากทั้งหมด 18,900 บาท ดังนั้นจะเหลือยอด 10,000 บาท ที่ลูกค้าค้างอยู่ หากรับเงินแล้วให้ใส่ยอดที่เหลือในช่องเงินสดให้ช่องค้างชำระเป็น 0 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก สามารถพิมพ์เอกสารใบเสร็จรับเงินได้ ดังรูป

ใส่ยอดที่เหลือในช่องเงินสด
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่หักมัดจำ

ท่านสามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรับมัดจำได้ในเมนู รายงาน->รายงานลูกหนี้-> รับเงินมัดจำ ดังรูป

เข้าเมนูรายงานลูกหนี้รับเงินมัดจำ
รายงานการรับมัดจำ