Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > กำหนดสินค้ายาที่มีหลายหน่วยนับ

หากท่านจำหน่ายสินค้ายาที่มีหลายขนาดเช่น แผง แพ็ค ลัง หรือต้องการจัดชุดสินค้าเป็นเซ็ตเพื่อจำหน่ายในร้านเช่นชุดสังฆทานยา สามารถใช้โปรแกรมร้านยา Ranyadee ช่วยจัดการได้ โดยขั้นตอนแรกให้เพิ่มรหัสสินค้ายาทุกตัวที่มีหน่วยนับแตกต่างกันก่อน หรือเพิ่มรหัสสินค้าที่จะนำมาจัดเป็นเซ็ตเดียวกันก่อน วิธีการเพิ่มข้อมูลสินค้ายา

ในที่นี้สินค้าตัวอย่างมี 3 รหัส ซึ่งมี 3 หน่วยนับคือ แผง แพ็ค และลัง เราจะกำหนดสินค้าชุดให้กับสินค้าตัวที่ไม่ได้ใช้นับสต๊อกนั่นคือ แพ็คและลัง ในโปรแกรมร้านยา Ranyadee เราจะนับสต๊อกเฉพาะสินค้าตัวที่เล็กที่สุดเพื่อสะดวกในการแตกหน่วยและให้สต๊อกตรงอยู่เสมอในตัวอย่างคือสินค้าหน่วยแผง 

เมื่อเพิ่มสินค้ายาครบทุกหน่วยแล้ว(ให้ท่าน copy เฉพาะรหัสสินค้ายาหน่วยย่อยที่สุดในตัวอย่างคือรหัสหน่วยแผง เพื่อให้ง่ายเวลาสร้างสินค้าชุดในหน่วยที่ใหญ่กว่า)

ขั้นตอนการทำสินค้าชุด
ให้ท่านทำสินค้าชุดในสินค้าที่หน่วยใหญ่ เราจะทำสินค้าชุด 2 ตัวคือหน่วยแพ็คและหน่วยลัง ในตัวอย่างเริ่มจากหน่วยแพ็ค โดยคลิ๊กที่สินค้าหน่วยแพ็คแล้วคลิ๊กที่เมนูสินค้าชุด หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม ใส่รหัสสินค้าหน่วยย่อยสุด (รหัสหน่วยแผง) และจำนวน ว่า 1 แพ็คประกอบด้วยกี่แผง ในตัวอย่างคือ 6 แผง แล้วกดบันทึกดังรูป

หลังจากทำสินค้าชุดแล้วให้แก้ไขข้อมูลสินค้ายาเอาเครื่องหมายถูกที่ช่องนับสต๊อกในสินค้าแพ็คออกแล้วกดบันทึก

และทำสินค้าชุดให้อีกตัวคือสินค้าหน่วยลัง โดยคลิ๊กที่สินค้าหน่วยลังแล้วคลิ๊กที่เมนูสินค้าชุด หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม ใส่รหัสสินค้าหน่วยย่อยสุด (รหัสหน่วยแผง) และจำนวนว่า 1 ลังประกอบด้วยกี่แผง ในตัวอย่างคือ 24 แผง แล้วกดบันทึกดังรูป

หลังจากทำสินค้าชุดแล้วให้แก้ไขข้อมูลสินค้ายาเอาเครื่องหมายถูกที่ช่องนับสต๊อกในสินค้าลังออกแล้วกดบันทึก

เข้าเมนูกลุ่มสินค้ายา