Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > สต๊อกการ์ดคลังยา

        หากท่านต้องการดูความเคลื่อนไหวหรือตรวจสอบความผิดปกติเกี่ยวกับจำนวนสินค้ายาคงเหลือ หรือดูสินค้ายาคงเหลือในช่วงวันที่ๆต้องการในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee  สามารถเข้าไปค้นหาสินค้ายาในร้านยาและดูข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้าได้ทั้งแบบรวมทุกคลังยา หรือจะดูแบบระบุคลังยาที่ต้องการก็ได้ที่เมนู สินค้า -> แสดงรายการสินค้าคงเหลือ ดังรูป

เข้าเมนูแสดงรายการสินค้าคงเหลือ

กรณีดูแบบรวมคลัง
ให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบรวมคลังแล้ว คลิ๊กปุ่มค้นหาสินค้า ท่านสามารถค้นหาจากรหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าได้ เมื่อเจอสินค้าแล้วกด ok ดังรูป

คลิ๊กแถบยอดรวมทุกคลัง-dmart
สต๊อกการ์ด-dmart-2.1
ค้นชื่อสินค้าเพื่อดูสต๊อกการ์ด-dmart
ใส่ชื่อสินค้าในการค้นหา-dmart

เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูความเคลื่อนไหวของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนั้น แล้วกดปุ่มแสดงสต๊อกการ์ดตามช่วงวันที่ที่กำหนด ดังรูป

หมายเหตุ: หากต้องการดูสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน วันที่เริ่มต้นจะต้องเป็นวันที่แรกสุดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนั้น และวันที่สิ้นสุดต้องเป็นวันที่ท้ายสุดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น มิฉะนั้นสินค้าคงเหลือจะแสดงตามช่วงวันที่ที่คุณเลือก

ระบบจะแสดงเอกสารตามลำดับวันที่ในเอกสารซึ่งจะมี เลขที่เอกสารแสดงอยู่คุณสามารถดูรหัสเอกสารได้ว่าคือเอกสารอะไร

หมายเหตุ: หากอยากรู้ความหมายของรหัสเอกสารสามารถเข้าไปที่เมนู
1.จัดการระบบ->เอกสารรับ (สำหรับเอกสารที่จะเพิ่มจำนวนในสต๊อก)

2.จัดการระบบ->เอกสารจ่าย (สำหรับเอกสารที่จะลดจำนวนในสต๊อก)

กำหนดช่วงวันที่ดูสต๊อกการ์ด-dmart
วันที่เอกสารในสต๊อกการ์ด-dmart
ดูรหัสเอกสารในสต๊อกการ์ด-dmart

คุณสามารถตรวจสอบความผิดปกติของจำนวนสินค้าหรือดูความเคลื่อนไหวของเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ โดยดูจากเอกสารที่เกิดขึ้น ดูวันที่เอกสาร ดูประเภทเอกสาร ดูสถานะของเอกสารว่า ลบ (จ่ายออกจากสต๊อก) บวก (รับเข้ามาในสต๊อก) และจำนวนสินค้าที่จ่ายหรือรับเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่ ด้านบนจะแสดงยอดสินค้าคงเหลือตามช่วงวันที่ที่คุณกำหนดไว้อยู่

จำนวนคงเหลือตามช่วงวันที่นั้น-dmart

กรณีดูแบบแยกคลัง
ให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบแยกคลังแล้ว เลือกคลังสินค้าที่ต้องการด้านซ้ายบนฟอร์ม คลิ๊กปุ่มค้นหาสินค้า ท่านสามารถค้นหาจากรหัสสินค้าหรือชื่อสินค้าได้ เมื่อเจอสินค้าแล้วกด ok ดังรูป

เลือกแยกตามคลัง-dmart
เลือกคลังเพื่อดูสต๊อกการ์ด-dmart
สต๊อกการ์ด-dmart-2.1
ค้นชื่อสินค้าเพื่อดูสต๊อกการ์ด-dmart
ใส่ชื่อสินค้าในการค้นหา-dmart

เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการดูความเคลื่อนไหวของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนั้น แล้วกดปุ่มแสดงสต๊อกการ์ดตามช่วงวันที่ที่กำหนด ดังรูป

หมายเหตุ: หากต้องการดูสินค้าคงเหลือ ณ ปัจจุบัน วันที่เริ่มต้นจะต้องเป็นวันที่แรกสุดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนั้น และวันที่สิ้นสุดต้องเป็นวันที่ท้ายสุดในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น มิฉะนั้นสินค้าคงเหลือจะแสดงตามช่วงวันที่ที่คุณเลือก

ระบบจะแสดงเอกสารตามลำดับวันที่ในเอกสารซึ่งจะมี เลขที่เอกสารแสดงอยู่คุณสามารถดูรหัสเอกสารได้ว่าคือเอกสารอะไร

หมายเหตุ: หากอยากรู้ความหมายของรหัสเอกสารสามารถเข้าไปที่เมนู
1.จัดการระบบ->เอกสารรับ (สำหรับเอกสารที่จะเพิ่มจำนวนในสต๊อก)

2.จัดการระบบ->เอกสารจ่าย (สำหรับเอกสารที่จะลดจำนวนในสต๊อก)

กำหนดช่วงวันที่ดูสต๊อกการ์ด-dmart
วันที่เอกสารในสต๊อกการ์ด-dmart
ดูรหัสเอกสารในสต๊อกการ์ด-dmart

คุณสามารถตรวจสอบความผิดปกติของจำนวนสินค้าหรือดูความเคลื่อนไหวของเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ โดยดูจากเอกสารที่เกิดขึ้น ดูวันที่เอกสาร ดูประเภทเอกสาร ดูสถานะของเอกสารว่า ลบ (จ่ายออกจากสต๊อก) บวก (รับเข้ามาในสต๊อก) และจำนวนสินค้าที่จ่ายหรือรับเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่ ด้านบนจะแสดงยอดสินค้าคงเหลือตามช่วงวันที่ที่คุณกำหนดไว้อยู่

จำนวนคงเหลือตามช่วงวันที่นั้น-dmart