Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > พิมพ์ฉลากยา

หากท่านต้องการพิมพ์ฉลากยาสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่

1.พิมพ์ฉลากยาที่เมนูข้อมูลสินค้า (เลือกสินค้ายาที่ต้องการพิมพ์)
2.พิมพ์ฉลากยาที่เมนูหน้าขายด่วน (ค้นหาจากประวัติการขายเดิม)
หมายเหตุ:ท่านควรเพิ่มวิธีการใช้ยาและแบบฟอร์มฉลากยาให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์

1.กรณีพิมพ์ฉลากยาที่เมนูข้อมูลสินค้า
ให้ท่านเข้าไปที่เมนูสินค้า->กลุ่มสินค้าและสินค้า เลือกกลุ่มสินค้าและคลิ๊กปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มยา
เลือกกลุ่มสินค้า

กดปุ่มพิมพ์ฉลากยา จะปรากฎฟอร์มให้ท่านกำหนดการพิมพ์ฉลากดังรูป หากมีข้อมูลค้างอยู่ท่านสามารถล้างข้อมูลโดยคลิ๊กที่ปุ่มลบข้อมูลที่เลือกทั้งหมด 

กดปุ่มพิมพ์ฉลากยา
ล้างรายการยา

หลังจากนั้นให้คลิ๊กปุ่มเลือกยาที่ต้องการพิมพ์ฉลากดังรูป

กดเลือกยาที่ต้องการพิมพ์

ท่านสามารถค้นหายาที่ต้องการโดยพิมพ์บางส่วนของชื่อ/รหัสในช่อง คำที่ใช้ค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา หรือจะค้นหาตามหมวดหมู่สินค้าด้านซ้ายของฟอร์มก็ได้ (ถ้าต้องการค้นหาตามหมวดหมู่ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภทออก)

ค้นหายา

หลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าสินค้ายาที่ต้องการในช่องเลือก (หากต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิ๊กปุ่มยกเลิกการเลือก)
เมื่อเลือกยาที่ต้องการพิมพ์ฉลากครบแล้วให้กดปุ่ม ok ดังรูป

ทำเครื่องหมายถูกยา

จะปรากฎรายการยาที่เลือกในฟอร์มให้ท่านเลือกและระบุข้อมูล
-วิธีใช้ยา (ต้องกำหนดที่ข้อมูลสินค้าไว้ล่วงหน้า)
-จำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์
-เลือก 1 แบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ (มี 4 แบบฟอร์ม)

หมายเหตุ: หากต้องการลบบางรายการให้คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

ระบุวิธีใช้ยา
ระบุจำนวนฉลากยา
เลือกแบบฟอร์มฉลากยา

เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่มพิมพ์สติกเกอร์ (ตรวจสอบการต่อเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน) ดังรูป

กดปุ่มพิมพ์ฉลากยา
ตัวอย่างฉลากยาก่อนพิมพ์
เลือกเครื่องพิมพ์ฉลากยา

2.กรณีที่ต้องการพิมพ์ฉลากหน้าขายด่วน
ให้ท่านเข้าไปที่เมนูขาย แล้วกดปุ่มพิมพ์ฉลากยา->เลือกจากใบขาย (จะพิมพ์ได้เฉพาะยาที่จำหน่ายในวันปัจจุบันเท่านั้นสำหรับเมนูนี้) จะปรากฎบิลขายทั้งหมดในวันปัจจุบัน ดังรูป

พิมพ์ฉลากยาหน้าขายยา

ให้ท่านเลือกบิลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok จะปรากฎรายการยาทั้งหมดในบิลขาย ให้เลือกรายการที่ต้องการโดยทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือกหน้ารายการยา (สามารถเลือกกี่รายการก็ได้ หรือกดปุ่มเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกทั้งหมด) เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

เลือกใบขายที่ต้องการ
เลือกรายการยา

จะปรากฎรายการยาที่เลือกให้กดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อแก้ไขข้อมูลและระบุข้อมูล
-วิธีใช้ยา (ต้องกำหนดที่ข้อมูลสินค้าไว้ล่วงหน้า)
-จำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์
-เลือก 1 แบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ (มี 4 แบบฟอร์ม)

หมายเหตุ: หากต้องการลบบางรายการให้คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

กดแก้ไขจำนวนฉลาก
กำหนดจำนวนพิมพ์ฉลาก

เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่มพิมพ์สติกเกอร์ (ตรวจสอบการต่อเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน) 

ตัวอย่างฉลากยาก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: หากต้องการลบบางรายการให้คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

กดลบยาที่ไม่พิมพ์ฉลาก