Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > บันทึกlotวันหมดอายุยา

หากท่านจำหน่ายสินค้ายาแล้วต้องการตรวจสอบวันหมดอายุ ตอนที่ซื้อสินค้าเข้าท่านสามารถบันทึก เลขที่ lot ยา,วันหมดอายุและกำหนดราคาขายสินค้าเฉพาะ lot นั้นได้ตอนที่ท่านซื้อสินค้าเข้าคลังได้ โดยไปที่เมนูซื้อ->ซื้อสินค้า->ซื้อสินค้า แล้วทำตามขั้นตอนในตัวอย่างด้านล่างได้เลย

เข้าเมนูซื้อสินค้ายา

เลือกคลังที่ต้องการซื้อสินค้าเข้าแล้วคลิ๊กปุ่ม ok

กดปุ่มเพิ่ม และเลือกรหัสผู้จำหน่าย (ตามบิลซื้อสินค้า ถ้าไม่ต้องการระบุผู้จำหน่ายสินค้าก็ได้) สามารถค้นหาผู้จำหน่ายจากรหัส/ชื่อผู้จำหน่ายได้เลยแล้วกด ok

หลังจากนั้นกำหนดวันที่ที่ซื้อสินค้าเข้า (ระบบจะเพิ่มสินค้าตามวันที่ให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกเอกสารซื้อแล้ว) และกำหนดประเภท vat ที่ฟอร์มซื้อด้านขวามือ (ไม่คิด vat /รวม vat /แยก vat) 

หลังจากนั้นให้เลือกรหัสรายการสินค้าที่ซื้อเข้าโดยสามารถทำได้ 2 วิธี
1.สแกนบาร์โค้ดโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการสินค้าให้ขึ้นเครื่องหมายเคอร์เซอร์แล้วยิงสแกนบาร์โค้ดสินค้าที่จะซื้อเข้า
2.ค้นหารหัสรายการสินค้าที่ต้องการโดยกดปุ่ม … ตรงช่องรหัสรายการแล้วค้นหาสินค้าที่ต้องการโดยใช้รหัส/ชื่อสินค้า เมื่อเลือกสินค้าได้แล้วกดปุ่ม ok ด้านล่าง ถ้ารายการสินค้ามีอยู่ในระบบจะปรากฏชื่อและรายละเอียดสินค้า 

หลังจากนั้นให้ท่านใส่ข้อมูลจำนวนสินค้าที่ซื้อเข้าและราคาทุนต่อหน่วยที่ซื้อเข้า
หมายเหตุ: หากมีมากกว่า 1 รายการให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วใส่รหัสสินค้ารายการถัดไปจนครบ ถ้ามีบรรทัดใดที่มีข้อมูลไม่ครบหรือเว้นว่างจะไม่สามารถบันทึกเอกสารได้ต้องลบออกหรือใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน บรรทัดที่เกินสามารถกดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ดได้

ระบบจะแสดงจำนวนเงินรวมที่ช่องค้างชำระ หากท่านซื้อในรูปแบบเงินเชื่อ (ค้างชำระจ่ายภายหลัง) ท่านสามารถกดบันทึกเอกสารได้เลย แต่ถ้าซื้อในรูปแบบเงินสดให้ท่านใส่จำนวนเงินรวมที่ช่องเงินสดหรือถ้าเป็นรูปแบบเงินโอน/อื่นๆสามารถเลือกรายการจ่ายชำระเพื่อเลือกรูปแบบการจ่ายเงินได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกเอกสารซื้อสินค้า

ขั้นตอนการบันทึก lot และวันหมดอายุสินค้า

ให้คลิ๊กที่รายการสินค้าที่ต้องการบันทึก lot วันหมดอายุแล้วไปที่เมนู หน้าที่พิเศษ -> บันทึกวันหมดอายุสินค้า
หมายเหตุ: การบันทึก lot วันหมดอายุให้ทำทีละรายการสินค้า

กดปุ่มเพิ่มระบุข้อมูลดังนี้
– LOTNO เลขที่ lot (ต้องมีข้อมูล)
– วันผลิต (สามารถเว้นว่างได้)
– วันหมดอายุ (ต้องมีข้อมูล)
– จำนวนที่รับเข้า (ต้องเท่ากับจำนวนที่ซื้อเข้าถ้าไม่เท่ากันช่องรวมจำนวนจากวันที่หมดอายุจะเป็นสีเหลืองแสดงว่าระบุจำนวนไม่ครบ/ไม่ถูกต้อง)
– ราคาขาย เริ่มต้นระบบจะดึงราคาขายมาจากข้อมูลสินค้า แต่ท่านสามารถแก้ไขได้ถ้าต้องการกำหนดราคาขายสำหรับ lot นี้เป็นพิเศษ
เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ให้บันทึก lot วันหมดอายุทุกรายการที่ต้องการในขั้นตอนข้างต้นจนกว่าจะครบทุกรายการ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ท่านสามารถดูข้อมูลสินค้าคงเหลือตาม lot ได้ที่เมนู รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม lot

ท่านสามารถกำหนดการแจ้งเตือนสินค้าที่จะหมดอายุตามจำนวนวันที่ต้องการ (ระบบจะแจ้งเตือนตอน login เข้าสู่โปรแกรม) ได้โดยเข้าไปที่เมนู จัดการระบบ -> ข้อมูลกิจการ 

ไปที่แถบกำหนดค่าทั่วไป กดปุ่มแก้ไข ใส่จำนวนวันที่ต้องการในช่อง แจ้งเตือนสินค้าหมดอายุใน ถ้าใส่ -1 คือไม่ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนตอนเปิดโปรแกรม

ถ้าท่านไม่ต้องการเลือก lot วันหมดอายุตอนขายต้องการให้ระบบตัดสินค้าที่หมดอายุก่อนให้อัตโนมัติสามารถทำได้โดยให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องคำนวณยอดตามวันหมดอายุอัตโนมัติแล้วกดบันทึก (ตอนขายสินค้าระบบจะตัดสินค้าที่หมดอายุก่อนให้อัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องเลือก lot )
แต่ถ้าท่านต้องการเลือก lot เองตอนขายให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่องนี้ออกระบบจะแสดง lot ตอนขายให้ท่านเลือกตัดสต๊อกด้วย

ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมร้านยา ranyadee ที่ให้เลือก lot วันหมดอายุตอนขายได้โดยถ้าท่านกำหนดราคาพิเศษสำหรับ lot นี้ระบบจะดึงราคาตาม lot มาให้อัตโนมัติ ท่านสามารถดูวิดิโอวิธีการบันทึกซื้อสินค้าและบันทึก lot วันหมดอายุได้ที่คลิปด้านล่าง