Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > บันทึกค่าใช้จ่ายร้านยา

คุณสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับต้นทุนสินค้ายาได้เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่งสินค้า ฯลฯ และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น จำนวนและราคา (ระบบค่าใช้จ่ายมีเฉพาะรูปแบบเงินสด/จ่ายเงินเลยไม่มีค้างชำระ) สามารถบันทึกได้ในโปรแกรมร้านยา ranyadee 

ก่อนอื่นท่านจะต้องสร้างรหัสค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มทำเอกสารค่าใช้จ่ายโดยเข้าไปที่เมนู ซื้อ -> ค่าใช้จ่าย -> รหัสค่าใช้จ่าย ดังรูป

เข้าเมนูรหัสค่าใช้จ่าย

กดปุ่มเพิ่ม แล้วระบุข้อมูลได้แก่
– รหัสค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร และห้ามซ้ำกับรหัสที่มีอยู่)
– รายละเอียด (ใส่ชื่อค่าใช้จ่าย)
เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก
หมายเหตุ: สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลรหัสค่าใช้จ่ายได้ถ้ายังไม่เคยนำไปใช้บันทึกในเอกสารค่าใช้จ่ายแต่ถ้ารหัสค่าใช้จ่ายไหนที่เคยบันทึกเอกสารค่าใช้จ่ายไปแล้วจะไม่สามารถลบได้

กดเพิ่มรหัสค่าใช้จ่าย
เพิ่มรหัสและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

หลังจากที่เพิ่มรหัสค่าใช้จ่ายครบแล้วท่านสามารถเพิ่มเอกสารค่าใช้จ่ายได้เลยโดยเข้าไปที่เมนู ซื้อ -> ค่าใช้จ่าย -> บันทึกค่าใช้จ่าย แล้วให้กดปุ่มเพิ่ม แล้วระบุวันที่บันทึกค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการคิด vat ดังรูป

เข้าเมนูบันทึกค่าใช้จ่าย
กดเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เลือกประเภท vat

เลือกรหัสค่าใช้จ่ายที่ต้องการโดยคลิ๊กที่ปุ่ม … ที่ช่องรหัสรายการค้นหาชื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องการแล้วกด ok ดังรูป

กดปุ่มค้นรหัสค่าใช้จ่าย
เลือกรหัสค่าใช้จ่ายที่ต้องการแล้วกดok

ระบุจำนวนและราคาค่าใช้จ่าย/หน่วยได้ หลังจากนั้นในกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการค่าใช้จ่ายรายการต่อไป ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติที่ช่องรวมเงิน ถ้าต้องการบันทึกค่าใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ ให้ท่านบันทึกข้อมูลจนกว่าจะครบทุกรายการ

หมายเหตุ: ห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้ามิฉะนั้นจะบันทึกเอกสารไม่ได้ ถ้ามีบรรทัดเกินให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด ถ้าต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม ok 

ใส่จำนวนและราคาค่าใช้จ่าย
ค้นหารหัสค่าใช้จ่ายอันต่อไป

สามารถกำหนดวันที่และใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารค่าใช้จ่ายได้

ระบุวันที่และหมายเหตุ

เมื่อระบุข้อมูลในเอกสารค่าใช้จ่ายครบถ้วนแล้วให้ใส่ยอดเงินทั้งหมดในช่องเงินสดแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ด หลังจากนั้นให้กดปุ่มบันทึก

ใส่ยอดชำระเงินที่ช่องเงินสดแล้วกดบันทึก

สามารถค้นหาเอกสารค่าใช้จ่ายได้โดยกดปุ่มค้นหา

กดปุ่มค้นหาค่าใช้จ่าย

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุช่วงวันที่ของเอกสารค่าใช้จ่ายแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่แล้วกด ok 

ค้นหาค่าใช้จ่ายด้วยวันที่

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุเลขที่เอกสารค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนได้

ค้นหาค่าใช้จ่ายด้วยเลขที่เอกสาร

ถ้าระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหาเอกสารเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฎรายการเอกสารตามเงื่อนไขที่ท่านระบุขึ้นมา ให้ท่านเลือกเอกสารที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok เพื่อดำเนินการต่อไปได้เลยเช่น แก้ไข/ลบ/พิมพ์

ใส่ข้อมูลค้นเสร็จแล้วให้กดปุ่มค้นหา
ผลการค้นหาใบค่าใช้จ่าย

สามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่ท่านบันทึกได้ โดยเข้าไปดูที่เมนู รายงาน-> รายงานเจ้าหนี้-> รายงานค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยหัวข้อ
6.5.1 เรียงตามเลขที่
6.5.2 เรียงตามวันที่-ไม่แสดงรายละเอียด
6.5.3 เรียงตามวันที่-แสดงรายละเอียด

รายงานค่าใช้จ่าย