Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > นำเข้าผู้จำหน่ายยาไฟล์excel

        ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับต่อไปคือข้อมูลผู้จำหน่าย (ผู้จำหน่ายไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้ที่เราซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อให้ลูกค้า) ซึ่งสามารถกรอกข้อมูลผู้จำหน่ายในโปรแกรมร้านยา ranyadee โดยตรง หรือจะใช้วิธีนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่ายด้วยไฟล์ excel ก็ได้โดยในที่นี้เราจะอธิบายการนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่ายด้วยไฟล์ excel

ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมไฟล์ Excel ผู้จำหน่ายที่จะนำเข้าก่อนซึ่งต้องเป็นไฟล์นามสกุล .xls จึงจะสามารถนำเข้าได้ โดยจะต้องเรียงข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Excel ผู้จำหน่ายตัวอย่างโดยสามารถดาวโหลดได้ที่ ไฟล์ Excelผู้จำหน่ายตัวอย่าง
โดยมีรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ Excel ดังนี้

1.รหัสผู้จำหน่าย (ต้องมีข้อมูล): ให้ท่านตั้งรหัสผู้จำหน่ายเองโดยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือตัวเลขอย่างเดียว ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

2.ชื่อผู้จำหน่าย (ต้องมีข้อมูล): ถ้ามีคำนำหน้าเช่น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่านสามารถเติมด้านหน้าชื่อได้เลย ใส่ชื่อผู้จำหน่ายที่เป็นทางการเพื่อใช้ในการออกใบสั่งซื้อสินค้าได้ด้วย

3.นามสกุล: ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ข้อมูล

4.ที่อยู่ 1: ใส่ที่อยู่ผู้จำหน่ายที่ใช้ในการออกใบสั่งซื้อ ไม่เกิน 50 ตัวอักษร หากเกินให้ไปเพิ่มข้อมูลต่อที่ช่องที่อยู่ 2 (สามารถเว้นว่างได้หากยังไม่ต้องการระบุข้อมูล) 

5.ที่อยู่ 2: ใส่ที่อยู่ผู้จำหน่ายที่ใช้ในการออกเอกสารต่อจากที่อยู่ 1 ไม่เกิน 50 ตัวอักษร (สามารถเว้นว่างได้หากยังไม่ต้องการระบุข้อมูล) 

6.โทรศัพท์ :  ระบุหมายเลขโทรศัพท์มากกว่า 1 เบอร์โทร์ได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร (สามารถเว้นว่างข้อมูลได้)

7.เครดิต(วัน) (ต้องมีข้อมูล) :  กำหนดชำระเงินในกรณีซื้อเงินเชื่อไม่เกินกี่วันกำหนดเป็นเลขจำนวนวัน ถ้าซื้อเงินสดให้ใส่ 0

8.วงเงินเครดิต (ต้องมีข้อมูล) :  กำหนดวงเงินเครดิตในกรณีซื้อเงินเชื่อไม่เกินกี่บาทกำหนดเป็นเลขจำนวนเงิน ถ้าซื้อเงินสดให้ใส่ 0

9.รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย (ต้องมีข้อมูล) : ให้ใส่เลข 0 เท่านั้น

10.ระดับราคา (ต้องมีข้อมูล): ให้ใส่เลข 0 เท่านั้น

11.เลขผู้เสียภาษี : ถ้าไม่มีสามารถเว้นว่างได้

ตัวอย่างไฟล์excelผู้จำหน่าย

ตัวอย่างไฟล์ excel ข้อมูลผู้จำหน่ายนามสกุล .xls

นามสกุลไฟล์excel .xls

เมื่อเตรียมไฟล์ excel ข้อมูลผู้จำหน่ายเรียบร้อยแล้วสามารถนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่ายในระบบร้านขายยา ranyadee ได้โดยเข้าไปที่เมนู บุคคล ->ผู้จำหน่าย-> ข้อมูลผู้จำหน่าย ดังรูปตัวอย่าง
หมายเหตุ: ก่อนนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่ายจากไฟล์ Excel ต้องปิดไฟล์ Excel ก่อนถ้าท่านเปิดไฟล์ค้างอยู่จะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้และไฟล์ต้อง save เป็นนามสกุล .xls

เข้าเมนูข้อมูลผู้จำหน่าย

ให้ท่านกดปุ่มนำเข้าข้อมูล หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอนำเข้าข้อมูลให้ท่านกดปุ่มล้างข้อมูล แล้วกดปุ่มนำเข้าข้อมูล เลือกประเภทไฟล์เป็น MS Excel แล้วกดเลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้ หลังจากนั้นกดปุ่ม Next จะปรากฏหน้าจอดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel มาแสดง ดังรูป

กดปุ่มนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่าย
กดปุ่มล้างข้อมูลถ้ามีข้อมูลค้างอยู่
กดปุ่มนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่าย
เลือกms excel แล้วเลือกไฟล์

ที่ช่อง skip row(s) ให้ใส่เลข 1 -> หมายถึงให้ข้ามช่องที่เป็นชื่อหัวข้อไม่ต้องดึงมาใส่ในข้อมูลผู้จำหน่าย หลังจากนั้น กดปุ่ม ctrl ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้พร้อมใช้เมาส์คลิ๊กที่หัวข้อตั้งแต่คอลัม A ถึงคอลัมสุดท้ายที่มีข้อมูลแล้วปล่อยปุ่ม ctrl จะต้องมีแถบสีน้ำเงินครอบทุกคอลัมที่ท่านคลิ๊กดังรูป แล้วให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงสีน้ำเงินจากนั้นกดปุ่ม Next ด้านล่าง ดังรูปตัวอย่าง

กดskipRow1
กดctrlค้างไว้a-i
กดปุ่มลูกศรลง
กดnextนำเข้าข้อมูล

จะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดค่าเริ่มต้นหากใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel ถูกต้องตามรูปแบบอยู่แล้วให้กดปุ่ม Next ได้เลย

กดnextนำเข้าข้อมูล-2

เลือก Insert All ด้านบน หลังจากนั้นคลิ๊กที่ PSCODE ในช่อง Available Columns แล้วกดปุ่มที่ 2 เพื่อย้าย PSCODE ไปอยู่ในช่อง Key Columns หลังจากนั้นกดปุ่ม Execute จะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงข้อความว่าเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฟอร์ม ดังรูป

เลือกpscodeแล้วย้ายไปที่ช่องkeycolumn
กด executeนำเข้าผู้จำหน่าย
import finishผู้จำหน่าย
กดปิดหน้าimport ข้อมูล
ตอบyesเพื่อปิดฟอร์ม

ถ้าท่านทำตามขั้นตอนถูกต้องจะต้องมีข้อมูลผู้จำหน่ายปรากฎหลังออกมาจากฟอร์มดังรูป หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่มสร้างข้อมูลลูกค้า ระบบจะนำเข้าข้อมูลผู้จำหน่ายให้เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความให้คุณกดปุ่ม ok แล้วออกจากฟอร์ม ถ้านำเข้าสำเร็จจะมีข้อมูลผู้จำหน่ายปรากฎดังรูปตัวอย่าง

กดปุ่มสร้างข้อมูลลูกค้า
แสดงข้อความนำเข้าข้อมูลหมดแล้ว
กดเลิกงาน
ปรากฎข้อมูลผู้จำหน่ายที่นำเข้า