Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > นับสต๊อกสินค้ายา

การนับสต็อกยาและปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับจะทำในกรณีที่สต็อกสินค้ายาในร้านไม่ตรงกับความเป็นจริง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำเอกสารทำให้ยอดไม่ตรงหรือสินค้าหายหรือกรณีที่ท่านเปิดร้านยามาก่อนใช้ระบบจึงทำให้มียอดสินค้าในร้านอยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถใช้เมนูนับสต็อกและปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับได้

ให้ท่านเข้าไปที่เมนู สินค้า->จัดการสต็อก->ตรวจนับ/ปรับปรุง->ตรวจนับสต็อก หลังจากนั้ยกดปุ่ม เพิ่ม และกดปุ่มเลือกประเภทสินค้า ดังรูป 

เข้าเมนูนับสต๊อก-โปรแกรมร้านยาดี
กดปุ่มเพิ่มที่เมนูนับสต๊อก

เลือกหมวดประเภทสินค้ายาด้านซ้ายแล้วกด ok หลังจากนั้นเลือกคลังสินค้าที่ท่านจะนับสต็อกแล้วกด ok

เลือกคลังที่ต้องการนับสต๊อกสินค้าในตัวอย่างเลือกคลังหลักแล้วกดปุ่ม ok เพื่อยืนยัน ระบบจะดึงรายการสินค้ากลุ่มที่ท่านเลือกขึ้นมา

เลือกคลังที่ต้องการนับสต๊อก

ให้ท่านใส่ยอดสินค้าที่ช่องนับได้ต้องเป็นยอดคงเหลือที่มีอยู่จริง (ช่องยอดในเครื่อง ราคาทุน ห้ามทำการแก้ไข) 
ถ้าสินค้าตัวไหนไม่มีสินค้าให้ใส่ 0 เมื่อใส่ยอดจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก แล้วจำเลขที่ใบนับสต็อกไว้นำไปใช้ในขั้นตอนการปรับปรุงจากการตรวจนับ
หมายเหตุ: การบันทึกนับสต็อกระบบจะยังไม่ปรับยอดสินค้าคงเหลือจนกว่าจะบันทึกการปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับ

ใส่ยอดที่ช่องนับได้
กดบันทึกใบนับสต๊อก

เมื่อท่านบันทึกใบนับสต็อกเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับโดยเข้าไปที่เมนู สินค้า->จัดการสต็อก->ตรวจนับ/ปรับปรุง->ปรับปรุงสต็อกจากการตรวจนับ หลังจากนั้นเลือกคลังที่ต้องการปรับสต็อกแล้วกด ok ดังรูป

หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่ม กดปุ่มดึงข้อมูล-> ดึงข้อมูลจากใบนับสต็อกแล้วเลือกช่วงวันที่ที่ทำใบนับสต็อกแล้วกด ok หลังจากนั้นเลือกใบนับสต๊อกที่ต้องการดึงมาปรับสต๊อกในตัวอย่างคือใบนับสต๊อกเลขที่ 2 เลือกแล้วกด ok 

กดดึงข้อมูล
กดดึงข้อมูลจากใบนับสต๊อก
เลือกช่วงวันที่นับสต๊อก
เลือกเลขที่เอกสารใบนับสต๊อก

หลังจากนั้นรอให้รายการสินค้าปรากฏในหน้าจอจนครบแล้วกดปุ่มบันทึก(ห้ามแก้ไขใดๆเมื่อรายการสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้ว) ตัวอย่างดังรูป

เมื่อบันทึกแล้วระบบจะทำการปรับสต็อกให้อัตโนมัติในคลังที่ท่านเลือก สามารถไปตรวจสอบยอดคงเหลือสินค้าได้ที่รายงานสินค้าคงเหลือ ตัวอย่างดังรูป

กดปุ่มบันทึกใบปรับสต๊อก
เข้าเมนูรายงานสินค้าคงเหลือเจาะจงหมวด
เลือกหมวดยาและวันที่
ตัวอย่างรายงานสินค้าเจาะจงหมวดยา

โปรแกรมร้านยา ranyadee รองรับการใช้งานเครื่องนับสต็อกท่านสามารถดูวิธีการดึงไฟล์จากเครื่องนับสต็อกเข้าเมนูนับสต็อกในโปรแกรมได้ 
คลิ๊ก!!!