Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ทะเบียนเช็ครับ

หากท่านมีการรับเงินจากลูกค้าที่ขายไม่ว่าจะเป็นการขายเงินสดหรือขายเงินเชื่อในรูปแบบเช็ค แล้วต้องการบันทึกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเช็ครับนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการรับเช็คไปจนถึงขั้นตอนการผ่านเช็ครับและติดตามสถานะทะเบียนเช็ครับในโปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ตัวอย่างการขายสินค้าและรับเงินในรูปแบบเช็ค 

รับชำระด้วยเช็ค

เมื่อท่านได้รับเช็คมาจากลูกค้าแล้วได้ไปนำฝากเข้าบัญชีแล้วต้องการบันทึกการนำฝากเช็ครับเข้าไปในระบบสามารถเข้าไปที่เมนู การเงิน->เช็ค-> นำฝากเช็ครับ

เข้าเมนูนำฝากเช็ครับ

ระบบจะแสดงรายการเช็คที่ท่านได้รับเข้ามาแล้วยังไม่ได้บันทึกนำฝาก ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องเลือกหน้ารายการเช็คที่ต้องการนำฝาก (สามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้ถ้าต้องการนำฝากเช็คทุกรายการ) เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

แสดงฟอร์มเช็คให้ท่านเลือกนำเข้า
เลือกเช็คที่ต้องการนำฝากแล้วกด ok

หลังจากนั้นให้ท่านเลือกวันที่นำฝาก และรหัสบัญชีเงินฝากที่ต้องการนำฝากเช็ค แล้วคลิ๊กปุ่ม ok

เลือกวันที่นำฝากและบัญชีนำฝาก

ถ้าเช็คที่นำฝากเข้าไปได้ผ่านเข้าบัญชีเรียบร้อย ท่านสามารถบันทึกสถานะผ่านเช็ครับได้โดยเข้าไปที่เมนูการเงิน->เช็ค->ผ่านเช็ครับ

เข้าเมนูผ่านเช็ครับ

ระบบจะแสดงรายการเช็คที่ท่านได้นำฝากเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ผ่านเช็ครับ ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องเลือกหน้ารายการเช็คที่ต้องการผ่านเช็ครับ (สามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้ถ้าต้องการผ่านเช็ครับทุกรายการ) เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

แสดงรายการเช็คให้ผ่านเช็ครับ
เลือกเช็คที่ผ่านแล้วกดok

หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านเลือกวันที่ที่ผ่านเช็ครับแล้วกดปุ่ม ok

เลือกวันที่ผ่านเช็ครับ

ถ้าเช็คที่นำฝากเข้าไปไม่ผ่านเข้าบัญชี/เช็คเด้ง ท่านสามารถบันทึกสถานะเช็คคืนได้โดยเข้าไปที่เมนูการเงิน->เช็ค->เช็คคืน

เข้าเมนูเช็คคีน

ระบบจะแสดงรายการเช็คที่ท่านได้นำฝากเข้าบัญชีแล้วแต่ยังไม่ผ่านเช็ครับ ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องเลือกหน้ารายการเช็คที่ต้องการผ่านเช็ครับ (สามารถกดปุ่มเลือกทั้งหมดได้ถ้าต้องการผ่านเช็ครับทุกรายการ) เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

ปรากฎฟอร์มให้เลือกรายการเช็คคืน
เลือกเช็คที่ไม่ผ่านแล้วกดok

หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านเลือกวันที่ที่ผ่านเช็ครับแล้วกดปุ่ม ok

เลือกวันที่เช็ครับไม่ผ่านแล้วกดok

ถ้าท่านต้องการตรวจสอบสถานะเช็ครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่การเงิน->เช็ค->ทะเบียนเช็ครับ แล้วเลือกช่วงวันที่ที่ลงวันที่เช็คแล้วกดแสดงข้อมูล 

เข้าเมนูทะเบียนเช็ครับ
กำหนดช่วงวันที่แสดงทะเบียนเช็ครับ

ตัวอย่างสถานะเช็คที่ผ่าน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มาของเช็คได้

ตัวอย่างสถานะเช็ครับที่ผ่าน

สามารถไปดูรายงานที่เกี่ยวกับเช็ครับได้ที่ รายงาน->รายงานส่งฝ่ายบัญชี->รายการเช็ครับ แล้วเลือกช่วงวันที่แล้วกดปุ่มตกลง

เข้าเมนูรายงานรายการเช็ครับ
ใส่รายงานรายการเช็ครับ
ตัวอย่างรายงานเช็ครับตามช่วงวันที่

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^