Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ตั้งราคาขายล่าสุด

ในโปรแกรมร้านยาดีสามารถกำหนดรูปแบบราคาขายได้ 2 รูปแบบอัตโนมัติ
1.กำหนดระดับราคาตามกลุ่มลูกค้า
2.กำหนดตามราคาขายล่าสุด

หากท่านขายสินค้าลูกค้าแต่ละคนราคาไม่เท่ากันเลยแต่ละรายการสินค้า เช่นสินค้ารหัสA จำนวน 1 ชิ้นเหมือนกัน โดยขายนาย ก 100 บาท แต่ขายนาย ข 105 บาท โดยที่ไม่สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นระดับราคาได้ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นตั้งราคา โดยใช้ราคาขายล่าสุดในโปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยได้

ให้ท่านเปิดโปรแกรมร้านยาดี เข้าไปที่เมนู จัดการระบบ->ข้อมูลกิจการ แล้วคลิ๊กที่แถบกำหนดค่าทั่วไป กดปุ่มแก้ไข ในหัวข้อราคาขาย(ลูกค้าสมาชิก) ให้ท่านเลือกตามราคาขายที่ขายล่าสุด ดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูข้อมูลร้านยา

หมายเหตุ: เริ่มต้นระบบจะดึงราคาสินค้าจากในข้อมูลสินค้า จนกว่าท่านจะทำการเปิดบิลสินค้าตัวนั้นกับลูกค้าคนนั้น ครั้งต่อไประบบจะดึงราคาสินค้าจากบิลขายล่าสุดของลูกค้าที่ท่านเลือกมาให้อัตโนมัติ