Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > ซื้อสินค้ายาเงินเชื่อ

หากคุณต้องการเพิ่มเอกสารใบซื้อสินค้า/ใบรับสินค้าเพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าเข้าสต๊อก/คลังสินค้า และบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ อาทิ ต้นทุนสินค้า ผู้จำหน่าย แต่เป็นการซื้อแบบเงินเชื่อ ค้างชำระหนี้แล้วจ่ายชำระภายหลังเมื่อครบกำหนดที่ตกลงกับผู้จำหน่าย สามารถทำได้ในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ได้โดยเข้าไปที่เมนู ซื้อ ->ซื้อสินค้า ->ซื้อสินค้า (สามารถบันทึกข้อมูลตามใบส่งสินค้าที่ได้รับจากผู้จำหน่ายได้เลย) ดังรูป

เข้าเมนูซื้อสินค้า
เลือกคลังหลัก

กดปุ่มเพิ่ม แล้วระบุวันที่ที่รับสินค้าเข้า (ระบบจะเพิ่มจำนวนสต๊อกตามวันที่ที่ระบุในเอกสารซื้อ) แล้วเลือกรหัสผู้จำหน่ายที่ซื้อสินค้ายาเข้ามา หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการคิด vat ดังรูป

กดปุ่มเพิ่มเอกสารซื้อสินค้า
เลือกรหัสผู้จำหน่าย
เลือกผู้จำหน่ายแล้วกด ok
เลือกประเภท vat

เลือกรหัสสินค้าที่ต้องการซื้อสินค้าเข้าคลังโดยคลิ๊กที่ช่องรหัสรายการโดยสามารถสแกนบาร์โค้ดในช่องนี้ได้หรือจะใช้วิธีค้นหาสินค้าก็ได้โดยคลิ๊กที่ปุ่ม … ที่ช่องรหัสรายการค้นหาชื่อสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok ดังรูป

สแกนบาร์โค้ดในช่องรหัสรายการสินค้า
กดปุ่มเพื่อค้นหาสินค้าในช่องรหัสรายการ
พิมพ์คำค้นหาสินค้า
เลือกสินค้าที่ต้องการแล้วกด ok

ระบุจำนวนสินค้าที่ซื้อเข้าคลังและราคาทุน หลังจากนั้นในกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการสินค้าตัวต่อไป ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติที่ช่องรวมเงิน ถ้าต้องการสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ ให้ท่านบันทึกข้อมูลจนกว่าจะครบทุกรายการ

ใส่จำนวนและราคาทุนต่อหน่วย

ท่านสามารถใส่ส่วนลดต่อรายการได้ถ้าผู้จำหน่ายมีการลดราคาเฉพาะสินค้าบางรายการ โดยสามารถระบุเป็นจำนวนเงินหรือระบุส่วนลดเป็น % ก็ได้โดยหากระบุส่วนลดเป็น % ให้ใส่เครื่องหมาย + แทน เช่นส่วนลด 5% ให้ใส่ 5+ ระบบจะคำนวณส่วนลด 5% เฉพาะรายการนั้นให้อัตโนมัติ

ใส่ส่วนลดต่อรายการสินค้าได้เลย
ใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรหัสสินค้า1รายการ

ให้ท่านกดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการสินค้าถัดไป

หมายเหตุ: ห้ามมีบรรทัดที่ไม่มีรหัสสินค้ามิฉะนั้นจะบันทึกเอกสารไม่ได้ ถ้ามีบรรทัดเกินให้กดปุ่มลูกศรขึ้นที่แป้นคีย์บอร์ด ถ้าต้องการลบสินค้าบางรายการให้ท่านคลิ๊กที่สินค้ารายการนั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่ม ok 

กดปุ่มลูกศรที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อเพิ่มรายการถัดไป

สามารถกำหนดวันที่และใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารใบสั่งซื้อได้

กำหนดวันที่-เลขอ้างอิง-หมายเหตุในใบซื้อสินค้าได้

หากมีส่วนลดท้ายบิลท่านสามารถระบุได้โดยคลิ๊กที่ปุ่มส่วนลดทั้งบิล/คูปองส่วนลด หลังจากนั้นให้ท่านเลือกประเภทส่วนลด (โปรโมชั่นของร้าน) และใส่ส่วนลดในช่องระบุส่วนลด ท่านสามารถระบุเป็นจำนวนบาทหรือส่วนลดเป็น % ได้โดยใช้เครื่องหมาย + แทน % เช่นในตัวอย่างถ้าส่วนลดท้ายบิล 5% ให้ใส่ 5+ เสร็จแล้วกดปุ่ม enter ที่แป้นคีย์บอร์ด จะปรากฏรายการส่วนลดท้ายบิลที่หน้าจอ
หมายเหตุ: ถ้าต้องการลบส่วนลดออกให้กดปุ่ม ctrl และ Delete ที่บรรทัดส่วนลดทั้งบิลนั้นแล้วกด yes

กดปุ่มส่วนลดทั้งบิล
เลือกประเภทส่วนลดเป็นโปรโมชั่นของร้าน
ใส่จำนวนส่วนลดทั้งบิล
แสดงส่วนลดทั้งบิลในใบซื้อสินค้า

เมื่อระบุข้อมูลในใบซื้อสินค้าจนครบถ้วนแล้วถ้าค้างชำระทั้งหมดเต็มจำนวนท่านสามารถกดปุ่มบันทึกได้เลย ถ้าต้องการพิมพ์ใบซื้อสินค้าให้กดปุ่มพิมพ์1 / พิมพ์2 แล้วแต่ว่าท่านต้องการแบบฟอร์มที่กำหนดแบบใด แล้วออกจากฟอร์ม

ให้ยอดอยู่ช่องค้างชำระแล้วกดบันทึก

หรือกรณีถ้าต้องการชำระบางส่วนและค้างชำระบางส่วนท่านสามารถใส่ยอดที่ท่านชำระแล้ว โดยให้ระบุว่าท่านชำระเงินแบบใด ชำระแบบเงินสดหรือแบบอื่น หากท่านชำระเงินด้วยเงินสดให้ใส่จำนวนเงินบางส่วนที่ชำระในช่องเงินสดแล้วกด enter (จะสังเกตุเห็นว่าถ้าทำถูกต้องช่องค้างชำระจะต้องเป็นยอดค้างชำระที่เหลือ ในตัวอย่างชำระเป็นเป็นเงินสดก่อน 775.62 บาท แล้วค้างชำระอีก 8,000 บาท) แล้วกดบันทึกได้เลย ถ้าต้องการพิมพ์ใบซื้อสินค้าให้กดปุ่มพิมพ์1 / พิมพ์2 แล้วแต่ว่าท่านต้องการแบบฟอร์มที่กำหนดแบบใด

ใส่ยอดชำระบ้างส่วนที่ช่องเงินสด
ใส่เงินสดแล้วกดenterแล้วกดปุ่มบันทึก
พิมพ์ใบซื้อสินค้าเงินเชื่อ
ออกจากฟอร์มซื้อสินค้า

หากท่านต้องการค้นหาเอกสารซื้อเก่าขึ้นมาเพื่อแก้ไขหรือลบสินค้าบางรายการเมื่อท่านเคยบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการลบเอกสารก้สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู ซื้อ->ซื้อสินค้า->ซื้อสินค้า เลือกคลังแล้วกดปุ่มค้นหา

ค้นหาเอกสารซื้อ

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุช่วงวันที่ของเอกสารซื้อแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่แล้วกด ok 

ค้นหาใบซื้อด้วยช่วงวันที่

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุผู้จำหน่ายของเอกสารซื้อแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงผู้จำหน่ายแล้วกด ok 

ค้นหาใบซื้อด้วยผู้จำหน่าย

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุเลขที่เอกสารซื้อเพียงบางส่วนแล้วกด ok 

ค้นหาด้วยรหัสใบซื้อ
พบใบซื้อสินค้ายาที่ค้นหาแล้วกดok