Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > เพิ่มชั้นวาง-หน่วยนับ-ยี่ห้อ

ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลหน่วยนับ ชั้นวางและยี่ห้อสินค้าเพื่อมาใช้ในการเพิ่มข้อมูลสินค้า โดยเข้าไปที่เมนูสินค้ากลุ่มสินค้าและสินค้า แล้วคลิ๊กปุ่มสินค้าดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้ายา
เข้ากลุ่มสินค้าระบบร้านยา

การเพิ่มหน่วยนับ

ไปที่เมนูข้อมูลหลัก->หน่วยนับ กดเพิ่ม ระบบจะรันรหัสหน่วยนับให้อัตโนมัติ หลังจากนั้นระบุชื่อหน่วยนับที่ต้องการ ดังรูป

หมายเหตุ: ท่านสามารถแก้ไขรหัสหน่วยนับและชื่อหน่วยนับได้แต่ต้องห้ามซ้ำกับรหัสที่มีอยู่ในระบบ

ใส่ข้อมูลหน่วยนับและบันทึก

การเพิ่มชั้นวาง

ไปที่เมนูข้อมูลหลัก->ชั้นวาง กดเพิ่ม ระบุรหัสขั้นวางและระบุชื่อชั้นวางที่ต้องการแล้วกดบันทึก ดังรูป
หมายเหตุ: ท่านสามารถแก้ไขรหัสชั้นวางและชื่อชั้นวางได้แต่ต้องห้ามซ้ำกับรหัส/ชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ

กดเพิ่มชั้นวาง

เพิ่มยี่ห้อยา (ไม่ใช่ผู้จำหน่ายสินค้าแต่เป็นผู้ผลิตยาต้นทางจะใส่ข้อมูลยี่ห้อหรือไม่ก็ได้)

ไปที่เมนูข้อมูลหลัก->ยี่ห้อ กดเพิ่ม ระบุรหัสยี่ห้อและระบุชื่อยี่ห้อที่ต้องการแล้วกดบันทึก ดังรูป

หมายเหตุ: ท่านสามารถแก้ไขรหัสยี่ห้อและชื่อยี่ห้อได้แต่ต้องห้ามซ้ำกับรหัส/ชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ

เข้าเมนูยี่ห้อ
กดเพิ่มยี่ห้อสินค้า
กดบันทึกยี่ห้อ