Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > จ่ายชำระเงิน

เมื่อคุณชำระเงินให้กับเจ้าหนี้/ผู้จำหน่ายที่คุณซื้อสินค้าแล้ว ให้คุณไปบันทึกการจ่ายชำระเงินเพื่อตัดยอดค้างชำระหนี้ได้ที่เมนู การเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายชำระหนี้ ในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ดังรูป

เข้าเมนูจ่ายชำระหนี้

กดปุ่มเพิ่ม แล้วระบุวันที่ที่จ่ายชำระเงิน (ระบบจะตัดยอดหนี้ตามวันที่ที่ระบุในเอกสารซื้อ) และผู้จ่ายเงิน(ไม่จำเป็นค้องระบุ) แล้วเลือกรหัสผู้จำหน่ายที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ ท่านสามารถค้นหาผู้จำหน่ายจากรหัสหรือชื่อได้

กดปุ่มเพิ่มใบจ่ายชำระหนี้
ใส่วันที่จ่าย-ผู้จ่ายเงิน
กดปุ่มค้นหาผู้จำหน่าย
ใส่ชื่อค้นหาผู้จำหน่ายเลือกแล้วกดok

หลังจากนั้นให้กดปุ่มเลือกบิล เพื่อเลือกเอกสารซื้อที่ต้องการจ่ายชำระหนี้ แล้วให้ระบุช่วงวันที่ที่ท่านทำเอกสารซื้อนั้นๆ ถ้าจำวันที่ที่แน่นอนไม่ได้สามารถระบุช่วงวันที่ให้กว้างขึ้นเพื่อหาเอกสารได้เช่นวันที่ 1-30 เดือนที่ต้องการ

กดปุ่มเลือกบิลมาจ่ายชำระ
เลือกช่วงวันที่ใบซื้อสินค้า
กดปุ่มokเลือกช่วงวันที่บิล

ระบบจะแสดงเอกสารซื้อทั้งหมดที่ท่านค้างชำระเงินของผู้จำหน่ายที่ท่านเลือกตามช่วงวันที่ที่ท่านระบุ ท่านสามารถเลือกทุกเอกสารซื้อขึ้นมาจ่ายชำระเงินทั้งหมดได้ โดยคลิ๊กที่ปุ่มเลือกทั้งหมด หรือถ้าท่านต้องการเลือกบางบิลให้ท่านเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือก หน้าเอกสารซื้อบางเอกสารที่ท่านต้องการจ่ายชำระเงินได้แล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

ทำเครื่องหมายถูกบิลซื้อที่เลือก
กดปุ่มokเลือกบิลที่ต้องการจ่ายเงิน

ระบบจะดึงเอกสารที่ท่านเลือกขึ้นมาแสดง ท่านสามารถระบุข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารอ้างอิงหรือ หมายเหตุได้ถ้าต้องการ ระบบจะตั้งรูปแบบการชำระเป็นแบบเงินสดให้ก่อนเป็นค่าเริ่มต้น ถ้าท่านชำระเงินแบบเงินสดท่านสามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยและพิมพ์เอกสารใบจ่ายชำระเงินได้ถ้าต้องการ

ระบบดึงรายการใบซื้อสินค้ามาที่หน้าจ่ายชำระ
ระบุเอกสารอ้างอิงและหมายเหตุในการจ่าย
ถ้าชำระเป็นเงินสดปล่อยจำนวนที่ช่องเงินสด
กดบันทึกใบจ่ายเงินแบบเงินสด
พิมพ์ใบจ่ายชำระหนี้ได้ถ้าต้องการ
กดพิมพ์ใบจ่ายเงินสด

แต่ในกรณีที่ท่านชำระเงินในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินและเลือกรหัสบัญชีที่จ่ายเงินได้ (โดยท่านต้องเคยไปเพิ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านก่อนหน้านี้ที่เมนูตารางข้อมูล->บัญชีเงินฝากธนาคาร)

เลือกวิธีจ่ายกรณีที่จ่ายชำระด้วยอื่นๆ
เลือกรหัสบัญชีธนาคารที่จ่ายเงินของท่าน

หลังจากที่เลือกบัญชีที่จ่ายชำระเงินของท่านแล้วให้ระบุจำนวนเงินที่จ่ายในรูปแบบนั้นด้วย หากท่านจ่ายชำระเงินด้วยเงินโอนส่วนหนึ่งและเงินสดส่วนสดส่วนนึงให้ท่านระบุจำนวนเงินโอนในช่องจำนวนเงินได้เลยเดี๋ยวระบบจะหักลบส่วนที่เหลือให้เป็นเงินสดอัตโนมัติ ท่านสามารถระบุบัญชีปลายทางของผู้จำหน่ายที่ท่านโอนไปได้ (โดยท่านต้องเคยไปเพิ่มบัญชีของผู้จำหน่ายที่ข้อมูลผู้จำหน่ายมาแล้วก่อนหน้านี้)

ระบุจำนวนเงินที่จ่ายโดยวิธีอื่นๆ
เลือกบัญชีปลายทางของผู้จำหน่ายได้

เมื่อใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนครบแล้วให้กดปุ่ทลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดและกดปุ่มลูกศรขึ้น 1 ครั้งเป็นการบันทึกข้อมูลการจ่ายด้วยเงินโอน ในตัวอย่างจำนวนเงินที่ต้องจ่ายรวม 8000 บาท จ่ายด้วยเงินโอน 7000 บาทและจ่ายด้วยเงินสด 1000 บาท เมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกได้เลย

ให้กดปุ่มลูกศรลงที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วกดขึ้นเงินไปอยู่ที่ช่องเงินโอน
กดปุ่มลูกศรขึ้นที่บรรทัดจ่ายอื่นๆ

หากท่านต้องการค้นหาเอกสารจ่ายชำระเงินเก่าขึ้นมาเพื่อแก้ไขหรือลบเมื่อท่านเคยบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการลบเอกสารก็สามารถทำได้ โดยไปที่เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้ แล้วกดปุ่มค้นหา

กดปุ่มค้นหาบิลจ่ายเงิน

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุช่วงวันที่ของเอกสารจ่ายชำระเงินแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงวันที่แล้วกด ok 

ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยวันที่

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุผู้จำหน่ายของเอกสารจ่ายชำระเงินแล้วทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเจาะจงผู้จำหน่ายแล้วกด ok 

ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยผู้จำหน่าย
ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยผู้จำหน่าย
ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยผู้จำหน่าย

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุเลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินเพียงบางส่วนแล้วกด ok 

ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยเลขที่เอกสาร

สามารถระบุเงื่อนไขการค้นหาโดยระบุทุกกรณีก็ได้ ผู้จำหน่าย,ช่วงวันที่,เลขที่เอกสารจ่ายชำระเงินเพียงบางส่วนแล้วกด ok 

ค้นหาใบจ่ายเงินด้วยหลายกรณี

ระบบจะแสดงเอกสารที่เข้าเงื่อนไขที่ท่านค้นหามาแสดงท่านสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการขึ้นมาแก้ไขหรือลบหรือพิมพ์ได้ตามต้องการ

พบใบจ่ายเงินแล้วกดok