Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > บันทึกข้อมูลลูกค้า-สุขภาพ

ข้อมูลเริ่มต้นที่ท่านต้องเตรียมอันดับต่อไปคือข้อมูลลูกค้าซึ่งท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของลูกค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อนในกรณีที่ขายระดับราคาไม่เท่ากัน (การแบ่งหมวดหมู่ลูกค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบราคาขายแยกตามกลุ่มลูกค้า ยอดขายแยกตามกลุ่มลูกค้า และค้นหาลูกค้าหรือดูรายงานแยกตามประเภทลูกค้าได้)

การแบ่งหมวดหมู่ลูกค้า
ไปที่บุคคล -> ลูกค้า ->กลุ่มการขายและลูกค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มการขายลูกค้ายา

กดปุ่มเพิ่มและบันทึกข้อมูลดังรูป

รหัสสินค้า -> กำหนดตัวเลขไม่เกิน 5 ตัว
ชื่อกลุ่มสินค้า -> ตั้งชื่อกลุ่มลูกค้าไม่เกิน 50 ตัวอักษร

เมื่อบันทึกข้อมูลจนครบแล้วให้กดปุ่มบันทึก

ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มรายการลูกค้าเข้าไปในแต่ละหมวดหมู่ลูกค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปทีละรายการในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลลูกค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มลูกค้าเข้าไปในระบบทีละรายการ

1.วิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าเข้าไปทีละรายการ ในระบบโดยตรงโดย
ไปที่เมนู บุคคล-> ลูกค้า -> กลุ่มการขายและลูกค้า เลือกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มลูกค้า ดังรูป (สมมติว่าเลือกกลุ่มลูกค้าสมาชิก)

กดปุ่มเพิ่มแล้วบันทึกข้อมูลลูกค้าต่างๆจนครบ

รหัสลูกค้า สามารถตั้งเองได้โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข หรือปล่อยเป็น <<>> ไว้เมื่อกดบันทึกระบบจะรันรหัสลูกค้าให้อัตโนมัติ

ชื่อลูกค้า สามารถตั้งชื่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือตัวเลขได้ (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)

ที่อยู่ ควรบันทึกที่อยู่ลูกค้าถ้าท่านต้องออกใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน (บันทึกได้ทั้ง 2 บรรทัด ควรใส่จังหวัดและรหัสไปรษณีย์ในที่อยู่ด้วย เนื่องจากโปรแกรมจะดึงข้อมูลไปแสดงในใบกำกับภาษี จากข้อมูลที่อยู่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ควรบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ถ้าต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า 

ระดับราคา  ถ้าเป็นลูกค้าหน้าร้านทั่วไปให้ใส่ 0แต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่ขายระดับราคาน้อยกว่าราคาปกติเช่นลูกค้า vip ท่านต้องใส่เลขตามระดับราคา ที่สัมพันธ์กับระดับราคาในข้อมูลสินค้า ดูวิธีการตั้งระดับราคาขายคลิ๊ก!!! 

ถ้าลูกค้าคนนั้นท่านให้เครดิตหรือขายแบบเงินเชื่อ (รับชำระเงินภายหลัง) ให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบวงเงินสินเชื่อ เพิ่มข้อมูล วงเงินเชื่อและเครดิต(วัน) ในข้อมูลลูกค้าด้วยมิฉะนั้นจะทำการเปิดเอกสารขายเงินเชื่อไม่ได้ระบบจะตัดรับแบบเงินสด เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วกดปุ่มบันทึก ดังรูป

หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลลูกค้าให้ท่านกดปุ่มค้นหาลูกค้าที่ต้องการแก้ไข เมื่อค้นหาพบแล้วให้กดปุ่มแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วกดบันทึก ดังรูป

สามารถเพิ่มข้อมูลสุขภาพของลูกค้าได้โดยคลิ๊กไปที่แถบข้อมูลสุขภาพ แล้วเพิ่มข้อมูลประวัติทั่วไป การแพ้ยา ข้อมูลสุขภาพต่างๆ ได้ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป
-วันเกิด

-อายุ
-เพศ
-โรคประจำตัว
-อื่นๆ-บันทึกเพิ่มเติม

วิธีการเพิ่มข้อมูลการแพ้ยา และข้อมูลสุขภาพ
ปุ่มเพิ่ม: คลิ๊กเพื่อเพิ่มข้อมูล
ปุ่มลบ: คลิ๊กเพื่อลบข้อมูลที่มีอยู่
ปุ่มแก้ไข: 
คลิ๊กเพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่
ปุ่มบันทึก: คลิ๊กเพื่อบันทึกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล
ปุ่มยกเลิก: คลิ๊กเพื่อยกเลิกการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล

การแพ้ยา
-ชื่อยาที่แพ้ (เพิ่มได้หลายรายการไม่จำกัด)

ข้อมูลสุขภาพ (เพิ่มได้หลายรายการไม่จำกัด)
-วันที่บันทึก
-ส่วนสูง
-น้ำหนัก
-ความดัน
-BMI
-Body Fat
-KKOS