Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ท่านสามารถเพิ่มผู้ใช้งานในโปรแกรมร้านยา ranyadee ได้ไม่จำกัดและกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แต่ละผู้ใช้งานได้โดยเข้าไปที่เมนู จัดการระบบ -> พนักงาน

เข้าเมนูผู้ใช้งานระบบร้านยาดี

การเพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม ให้ท่านคลิ๊กไปที่แถบรายละเอียดกดเพิ่มแล้วระบุข้อมูลของผู้ใช้งานดังนี้
– รหัส username ที่ใช้เข้าระบบ (ต้องระบุข้อมูล)
– รหัสผ่าน password เข้าระบบ 
(ต้องระบุข้อมูล)
– คำนำหน้า
– ชื่อพนักงาน 
(ต้องระบุข้อมูล)
– ที่อยู่
– จังหวัด
– รหัสไปรษณีย์
– เลขบัตรประชาชน
– วันเกิด
– โทรศัพท์

การกำหนดสิทธิ์ทั่วไป
ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่องที่ต้องการให้สิทธิ์การใช้งานกับ user ที่กำหนด

– ผู้ดูแลระบบ (สามารถล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่ได้)
– พิมพ์ใบเสร็จเก่าได้
– แก้ไขข้อมูลสินค้าได้
– แสดงกำไร/ขาดทุน
– แสดงราคาทุน
– นับ-ปรับปรุงยอดสต๊อกได้
– ใช้หน้าขายด่วนได้
– ขายสินค้ายอดคงเหลือติดลบได้
– มีสิทธิ์ลบ-แก้ไขเอกสาร ระหว่างเปิดกะ
– ลบใบเสร็จเก่า(ขายด่วน)/เปลี่ยนเลขที่เอกสารได้
– เตือนเจ้าหนี้ถึงกำหนดชำระ
– เตือนลูกหนี้ถึงกำหนดชำระ
– เตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
หมายเหตุ: ต้องมี user อย่างน้อย 1 คนที่เป็นผู้ดูแลระบบ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก

กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้แต่ละเมนู
หากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูของผู้ใช้งานแต่ละคน สามารถคลิ๊กไปที่แถบกำหนดสิทธิ์ทั่วไปแล้วแล้วทำเครื่องหมายถูกเฉพาะเมนูที่ต้องการให้ผู้ใช้งานคนนั้นเข้าถึงได้ (ต้องกดปุ่มแก้ไขในแถบรายละเอียดก่อนมากำหนดสิทธิ์ทั่วไปนี้) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกที่แถบรายละเอียดดังรูป

หมายเหตุ: ต้องมี user อย่างน้อย 1 คนที่เข้าได้ทุกเมนู

กำหนดสิทธิ์การดูรายงาน
หากท่านต้องการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงรายงาน สามารถคลิ๊กไปที่แถบกำหนดสิทธิ์รายงานแล้วทำเครื่องหมายถูกเฉพาะเมนูรายงานที่ต้องการให้ผู้ใช้งานคนนั้นเข้าถึงได้ (ต้องกดปุ่มแก้ไขในแถบรายละเอียดก่อนมากำหนดสิทธิ์รายงานนี้) เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึกที่แถบรายละเอียดดังรูป

หมายเหตุ: ต้องมี user อย่างน้อย 1 คนที่เข้าถึงได้ทุกรายงาน

เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มบันทึก และลองคลิ๊กที่แถบแสดงทั้งหมดเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดได้ ท่านสามารถให้ผู้ใช้งานใหม่ login ใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้กำหนดไว้ได้เลย ในกรณีที่ใช้หลายเครื่องร่วมกันในวงแลนห้าม login ใช้งาน user ซ้ำกันแต่ละเครื่อง