Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา ranyadee ช่วยบริหารร้านขายยาครบวงจร > กำหนดระดับราคาขาย

หากท่านขายสินค้าจำนวนเท่ากันแต่ราคาไม่เท่ากันแต่ละกลุ่มลูกค้า เช่นสินค้ายา 1 ชิ้นเหมือนกัน แต่ขายลูกค้าประจำ 100 บาท แต่ขายลูกค้าขาจรหน้าร้าน 105 บาท โปรแกรมร้านยา ranyadee สามารถช่วยท่านได้ โดยให้ท่านแบ่งกลุ่มลูกค้าก่อนเช่นกลุ่มที่ 1 คือลูกค้าขาจร ลูกค้ากลุ่มที่2 คือลูกค้าประจำและกลุ่มอื่นๆที่ราคาแตกต่างกัน และตั้งระดับราคาให้ลูกค้าแต่ละคนในกลุ่มนั้นให้ตรงกับระดับราคาที่ตั้งในข้อมูลสินค้าแต่ละตัว
ตอนที่เปิดบิลขายถ้าท่านเลือกลูกค้าระบบจะดึงราคาตามระดับราคาที่ตั้งไว้ให้อัตโนมัติทำให้สะดวกเวลาขายไม่ต้องจำราคาขายและแก้ไขราคาขายเองทุกครั้ง ใช้ฟังก์ชั่นตั้งระดับราคาขายในโปรแกรมร้านขายยา ranyadee ช่วยได้

เริ่มต้นท่านต้องบันทึกรายการสินค้ายาและทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนโดยตั้งรหัสกลุ่มลูกค้าเริ่มต้นจากกลุ่มที่ราคามากสุดไปน้อยสุดเพื่อให้ดูง่าย ดูวิธีบันทึกข้อมูลลูกค้า

การแบ่งกลุ่มลูกค้า ลูกค้ากลุ่มเดียวกันควรขายระดับราคาเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลดูง่าย สามารถกำหนดระดับราคาได้ในข้อมูลลูกค้าแต่ละคนดังรูป ในที่นี้เราจะตั้งระดับราคาขายของกลุ่มลูกค้าระดับที่ 1 เป็นตัวอย่าง
หมายเหตุ: ลูกค้ากลุ่มเดียวกันสามารถตั้งคนละระดับราคาขายได้แต่ไม่แนะนำเนื่องจากเมื่อท่านดูข้อมูลแต่ละกลุ่มลูกค้าจะไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ขายระดับราคาไหนต้องเปิดดูทีละคน

เมื่อกำหนดระดับราคาในข้อมูลลูกค้าแล้วให้คุณไปกำหนดระดับราคาในข้อมูลสินค้า โดยเข้าไปในข้อมูลสินค้าแล้วคลิ๊กรายการสินค้าที่ต้องการตั้งระดับราคา แล้วคลิ๊กปุ่มระดับราคา กดเพิ่มตั้งระดับราคาแล้วกดบันทึก โดยเริ่มจากระดับราคาขายที่ 1 ดังรูป
หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้กำหนดระดับราคาให้สินค้าเมื่อเลือกลูกค้าระบบจะดึงระดับราคาที่ 0 ในข้อมูลสินค้าหลักมาให้เป็นค่าเริ่มต้น

อย่าลืมกำหนดราคาขายต่ำสุดในข้อมูลสินค้าให้เท่ากับระดับราคาขายที่ต่ำที่สุดเพื่อให้สามารถเปิดบิลขายได้ ถ้าไม่กำหนดราคาขายต่ำสุดระบบจะกั้นไม่ให้ขายราคาที่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดในราคาขายต่ำสุด

อย่าลืมกำหนดราคาขายต่ำสุดในข้อมูลสินค้าให้เท่ากับระดับราคาขายที่ต่ำที่สุดเพื่อให้สามารถเปิดบิลขายได้ ถ้าไม่กำหนดราคาขายต่ำสุดระบบจะกั้นไม่ให้ขายราคาที่ต่ำกว่าราคาที่กำหนดในราคาขายต่ำสุด

เมื่อท่านเข้าเมนูขายสินค้า แล้วเลือกลูกค้าที่อยู่ระดับราคาที่ 1 ระบบจะดึงระดับราคาสินค้าที่ 1 ในสินค้ามาแสดงในหน้าขายดังรูป
หมายเหตุ:ถ้าไม่มีระดับราคาขายที่ 1 ในสินค้าระบบจะดึงราคาขายหลักมาเป็นราคาขายเริ่มต้นให้

เมนูล้างข้อมูลpos-dmart