Tel: 099-3694654, 085-5496395

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Biglatex > วิธีใช้งานโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Biglatex
วิธีใช้งานโปรแกรมรับซื้อน้ำยางbiglatex

วิธีใช้งาน โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex

ก่อนเริ่มใช้งานระบบท่านจะต้องเตรียมข้อมูลหลักต่างๆให้ครบถ้วนก่อนได้แก่
– ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
– ข้อมูลกิจการ
– ข้อมูลสมาชิก/เจ้าของสวน ฝั่งรับซื้อ
– ข้อมูลลูกค้า ฝั่งขาย 
(ถ้ามี)
– ประเภทสินค้าที่รับซื้อ/ขาย เพิ่มได้หลายประเภทตามต้องการ
– กำหนดราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นยาง (ถ้ามี)
หลังจากนั้นสามารถบันทึกราคาประกาศประจำวันและรับซื้อสินค้ายางได้เลย

1.ล้างข้อมูลเพื่อเริ่มระบบใหม่ (ใช้ในกรณีก่อนเริ่มใช้งานจริง)

2.เพิ่มผู้ใช้งานระบบ โดยท่านสามารถตั้ง username,password และระดับสิทธิ์ได้ตามต้องการ โดยสามารถเพิ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัด

3.เพิ่มข้อมูลกิจการเพื่อใช้ในการออกเอกสารใบรับซื้อ ใบจ่ายชำระเงิน และใบขายสินค้า และสามารถกำหนดตำแหน่งทศนิยมน้ำหนักสดคูณเปอร์เซ็นต์ และตำแหน่งทศนิยมน้ำหนักแห้งคูณราคา และวิธีการปัดเศษ รวมทั้งวิธีการให้ราคาเพิ่มและตำแหน่งที่เก็บไฟล์สำรองข้อมูลในเครื่อง

4.เพิ่มประเภทสินค้ายางที่มีการรับซื้อและขายเช่น น้ำยาง ยางแผ่น ฯลฯ และกำหนดแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการรับซื้อและการขาย

5.หากท่านต้องการให้ราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ยางสามารถกำหนดตั้งราคาเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์ยางเป็นช่วงๆได้ (หากท่านไม่ต้องการให้ข้ามขั้นตอนนี้)

6.เพิ่มข้อมูลสมาชิกฝั่งรับซื้อ และแบ่งเปอร์เซ็นต์เจ้าของสวนและคนตัดได้

7. บันทึกราคาน้ำยางประกาศประจำวัน เพื่อใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการเปิดเอกสารรับซื้อ

8. บันทึกเอกสารรับซื้อสินค้ายางโดยเลือกประเภทสินค้ายางที่ได้เพิ่มไว้ล่วงหน้าได้เช่น น้ำยาง เศษยาง ฯลฯ และพิมพ์เอกสารใบรับซื้อได้อย่างสวยงาม โดยท่านสามารถเลือกขนาดแบบฟอร์มที่ต้องการได้ A4 A5 สลิป

9. หากท่านต้องการบันทึกเอกสารรับซื้อสินค้ายางได้หลายคนในหน้าเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว สามารถใช้เมนูซื้อด่วนได้ แต่รับซื้อได้เฉพาะน้ำยางและรับจากเจ้าของสวนเท่านั้น

10.บันทึกการเบิกเงินของสมาชิกล่วงหน้าพร้อมออกเอกสารการเบิกเงินได้

11.เพิ่มบัญชีธนาคารเพื่อใช้สำหรับจ่ายค่ายาง

12.จ่ายชำระเงินค่ายาง โดยสามารถเลือกวันที่ที่ต้องการ และเลือกบิลรับซื้อโดยระบุสมาชิกได้ สามารถเลือกรูปแบบการชำระได้ทั้งเงินสดและเงินโอน และสามารถเลือกใบเบิกเงินล่วงหน้าของสมาชิกคนนั้นมาหักคืนได้ในขั้นตอนนี้

13.บันทึกข้อมูลลูกค้าฝั่งขาย 

14.บันทึกเอกสารการขายสินค้ายาง โดยสามารถเลือกสินค้ายางที่เพิ่มประเภทเอาไว้ในข้อมูลหลักมาขายได้และระบุทะเบียนรถพร้อมพิมพ์เอกสารการขายได้อย่างสวยงาม

15.สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันไฟล์เสียหาย/เครื่องเสีย/ระบบ windows เสีย กระทันหัน

กดถูกใจเลย!!!
เพื่อไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นดีๆ ^^