Tel: 099-3694654 0632498795

add-line
add-facebook
subscribe-youtube
Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมคลินิกแล็บ ระบบคลินิกแล็บ cliniclab > วิธีการใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ The ClinicLab

1.ล้างข้อมูลในระบบคลินิกแล็บทดลองออกเพื่อเริ่มต้นใช้งานจริง

ก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ The Cliniclab ท่านจะต้องล้างข้อมูลทดลองเพื่อเริ่มระบบใหม่ก่อน โดยท่านสามารถเลือกล้างเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่ท่านต้องการแล้วเก็บข้อมูลหลักบางประเภทได้ 

2.เตรียมข้อมูลหลักต่างๆในโปรแกรมLAB ก่อนเริ่มใช้งาน

– ข้อมูลกิจการ
– อาชีพ
– ข้อมูลผู้ใช้งาน
– ข้อตำแหน่ง
– หมวดการตรวจ
– รายการแล็บ
– ชุดโปรแกรมการตรวจ
– คลินิกที่ส่งตรวจ,ราคาค่าตรวจ
– คำแนะนำ

3.วิธีเพิ่มหมวดการตรวจ

4.วิธีเพิ่มรายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจแล็บ

5.1 การเพิ่ม/แก้ไขประวัติคนไข้โดยการพิมพ์ในระบบและรับเข้าคิวตรวจ (รายบุคคล)

5.2 การเพิ่ม/แก้ไขประวัติคนไข้โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน smart card reader และรับเข้าคิวตรวจ (รายบุคคล)

5.3 การสั่งตรวจแล็บแบบรายบุคคล

5.4 การบันทึกผลแล็บและพิมพ์รายงานผลแล็บรายบุคคล

6.1 การเพิ่ม/แก้ไขประวัติคนไข้โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน smart card reader และรับเข้าคิวตรวจ (รายกลุ่ม)

6.2 การเพิ่มประวัติคนไข้โดยพิมพ์ในระบบโดยตรงและสั่งตรวจแบบกลุ่มทั้งองค์กร

6.3 การบันทึกผลตรวจแล็บแบบกลุ่ม(ทั้งคลินิก/ฟาร์มที่ส่งตรวจ)

7. การรับชำระเงินค่าตรวจแบบเงินสด (ไม่ค้างชำระ)

8. วิธีทำใบแจ้งหนี้และรับชำระเงินค่าตรวจ (ลูกค้าค้างชำระ)

9. วิธีดูประวัติการตรวจแล็บย้อนหลัง

10. วิธีการสำรองข้อมูลระบบ