Qsofttech โทร. 099-3694654, 085-5496395

add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > วิธีนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ Excel

 การนำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ Excel ในโปรแกรม pos DMART


ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่มข้อมูลรายชื่อลูกค้าเข้าไปในแต่ละกลุ่มลูกค้าโดยสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ 2 วิธีคือ
1.เพิ่มข้อมูลลูกค้าเข้าไปทีละรายชื่อลูกค้าในระบบโดยตรง
2.เพิ่มข้อมูลลูกค้าโดยใช้วิธีนำเข้าด้วยไฟล์ Excel
ในที่นี้เราจะอธิบายวิธีการเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยไฟล์ Excel

ท่านควรแบ่งหมวดหมู่ของลูกค้าในกิจการให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากไฟล์ Excel (การแบ่งหมวดหมู่ลูกค้าช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบค้นหาลูกค้าหรือดูรายงานการขายแยกตามประเภทลูกค้าได้)

เข้าไปที่ข้อมูลลูกค้า
โดยไปที่เมนู บุคคล -> ลูกค้า -> กลุ่มการขายและลูกค้า และตั้งรหัส และชื่อกลุ่มลูกค้าที่ท่านต้องการแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อย โดยเราจะนำรหัสกลุ่มลูกค้าที่ตั้งในระบบมาใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel เพื่อใช้ในการนำเข้าข้อมูล

ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมไฟล์ Excel ลูกค้าที่จะนำเข้าก่อนซึ่งต้องเป็นไฟล์นามสกุล .xls จึงจะสามารถนำเข้าได้ โดยจะต้องเรียงข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Excel ลูกค้าตัวอย่างสามารถดาวโหลดได้ที่ ไฟล์Excelลูกค้าตัวอย่าง ซึ่งรายละเอียดการเพิ่มข้อมูลในไฟล์ Excel มีดังนี้

1.รหัสลูกค้า (ต้องมีข้อมูล): ให้ท่านตั้งรหัสลูกค้าเองโดยต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือตัวเลขอย่างเดียว ไม่เกิน 20 ตัวอักษร

2.ชื่อลูกค้า (ต้องมีข้อมูล): สามารถระบุคำนำหน้าของชื่อได้เลยเช่น บริษัท/ห้างหุ้นส่วนเป็นต้นไม่เกิน 50 ตัวอักษร

3.นามสกุล (ต้องมีข้อมูล): ถ้าไม่มีสามารถเว้นว่างไว้ได้

4.ที่อยู่ 1 : ไม่ต้องระบุก็ได้

5.ที่อยู่ 2 : ไม่ต้องระบุก็ได้

6.โทรศัพท์ : ไม่ต้องระบุก็ได้

7.เครดิต(วัน) : กำหนดการชำระเงินภายในกี่วันระบุตัวเลขจำนวนวัน

8.วงเงินเครดิต : กำหนดวงเงินสินเชื่อซื้อได้ไม่เกินวงเงินกี่บาทระบุตัวเลขจำนวนเงิน

9.รหัสกลุ่มลูกค้า (ต้องมีข้อมูล) : ระบุรหัสกลุ่มลูกค้าที่ได้กำหนดไว้ในระบบ

10.ระดับราคา (ต้องมีข้อมูล):  ระดับราคาในที่นี้หมายถึงระดับราคาที่ผูกกับสินค้าถ้ายังไม่ทราบให้ใส่ 0 เป็นค่าเริ่มต้น (ส่วนใหญ่จะให้แบ่งระดับราคาตามกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วในตัวอย่างรหัสกลุ่มลูกค้าคือ 2 และใช้ระดับราคาที่ 2)

บันทึกข้อมูลกลุ่มสินค้าในโปรแกรมpos dmart

ก่อนนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์ Excel ต้องปิดไฟล์ Excel ก่อนถ้าท่านเปิดไฟล์ค้างอยู่มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ ให้ท่านเข้าไปที่เมนูสินค้า->กลุ่มสินค้าและสินค้า เลือกหมวดสินค้าที่ต้องการนำเข้า (ในตัวอย่างจะนำเข้ากลุ่มสินค้ายาเม็ด) แล้วคลิ๊กที่ปุ่มสินค้า ดังรูปตัวอย่าง

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart

กดปุ่มนำเข้าข้อมูล หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอนำเข้าข้อมูลให้ท่านกดปุ่มล้างข้อมูล แล้วกดปุ่มนำเข้าข้อมูล เลือกประเภทไฟล์เป็น MS Excel แล้วกดเลือกไฟล์ Excel ที่เตรียมไว้(ต้องตรงกับกลุ่มสินค้าที่จะนำเข้า) หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel มาแสดง ดังรูป

ที่ช่อง skip row(s) ให้ใส่เลข 1 -> หมายถึงให้ข้ามช่องที่เป็นชื่อหัวข้อไม่ต้องดึงมาใส่ในข้อมูลสินค้า หลังจากนั้น กดปุ่ม ctrl ที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้พร้อมใช้เมาส์คลิ๊กที่หัวข้อตั้งแต่คอลัม A ถึงคอลัมสุดท้ายที่มีข้อมูลคือ คอลัม J แล้วกดปุ่มลูกศรลงสีน้ำเงินจากนั้นกดปุ่ม Next ด้านล่าง ดังรูปตัวอย่าง

จะปรากฏหน้าต่างให้กำหนดค่าเริ่มต้นหากใส่ข้อมูลในไฟล์ Excel ถูกต้องตามรูปแบบอยู่แล้วให้กดปุ่ม Next ได้เลย

เลือก Insert All ด้านบน หลังจากนั้นคลิ๊กที่ PDTCODE ในช่อง Available Columns แล้วกดปุ่มที่ 2 เพื่อย้าย PDTCODE ไปอยู่ในช่อง Key Columns หลังจากนั้นกดปุ่ม Execute จะมีหน้าต่างขึ้นมาแสดงข้อความว่าเรียบร้อยแล้ว ให้ปิดฟอร์ม ดังรูป

ถ้าท่านทำตามขั้นตอนถูกต้องจะต้องมีข้อมูลปรากฎหลังออกมาจากฟอร์มดังรูป หลังจากนั้นกดปุ่ม สร้างข้อมูลสินค้าระบบจะนำเข้าข้อมูลให้เมื่อเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อความให้คุณกดปุ่ม ok แล้วออกจากฟอร์ม ถ้านำเข้าสำเร็จจะมีข้อมูลสินค้าปรากฎในข้อมูลสินค้าหมวดนั้นดังรูปตัวอย่าง