add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > รายการล็อตสินค้าและรายละเอียด

       หากท่านอยากทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าที่สั่งผลิตสามารถดูได้ที่เมนู รายการล็อตสินค้าและรายละเอียด ในเมนูนี้สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าผลิตและรายละเอียดการสั่งผลิต-การเบิกสินค้า-การรับเข้าสินค้า-การขายสินค้า-ต้นทุนค่าใช้จ่ายในล็อตนั้นและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครบครัน

เข้าไปที่เมนู ส่วนผลิต->รายการ lot สินค้าและรายละเอียด ดังรูป

เข้าเมนูlotสินค้า-โปรแกรมpos-dmart

ให้ท่านระบุกรณีที่ต้องการ Lot ของสินค้า ให้ท่านระบุ 2 เงื่อนไขคือ
1.สินค้า
1.1 แสดงทั้งหมด
1.2 ระบุสินค้า

2.การแสดงข้อมูล เมื่อเลือกกรณีที่ต้องการแล้วให้ระบุช่วงวันที่
2.1 แสดงทั้งหมด
2.2 ระบุวันผลิต
2.3 มียอดเหลือ
2.4 ระบุวันหมดอายุ
2.5 ขายหมดแล้ว

เมื่อท่านระบุเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา lot สินค้าทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้ว ทางช่องด้านขวาจะปรากฎผลลัพธ์ตามเงื่อนไขท่านสามารถดูข้อมูล
Lot No,สินค้าที่ผลิต,วันผลิต,เลขที่ใบเบิกผลิต,เลขที่ใบรับเข้าสินค้าผลิต,วันหมดอายุ,วันที่ใบเบิกผลิต,วันที่ใบรับเข้าสินค้าผลิต,ทุนวัตถุดิบ,ค่าใช้จ่ายผลิต,รวมต้นทุนLot,ต้นทุน/หน่วย,จำนวนออเดอร์สั่งผลิต,จำนวนเบิกผลิต,จำนวนของเสีย,จำนวนรับเข้า,จำนวนขาย,จำนวนคงเหลือ ได้

เลือกกรณีที่ต้องการค้นหาlotสินค้า-dmart

ด้านล่างสามารถเลือกแถบเพื่อดูข้อมูล ได้แก่
-วัตถุดิบผลิต
-ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนผลิต
-รายการสั่งผลิต
-Stock Card
-รายการขาย

แถบวัตถุดิบผลิต-โปรแกรมออกใบเสร็จ-dmart
แถบค่าใช้จ่าย-โปรแกรมออกใบเสร็จ-dmart
แถบรายการสั่งผลิต-โปรแกรมออกใบเสร็จ-dmart
stockcardสินค้าผลิต-โปรแกรมออกใบเสร็จ-dmart

ท่านสามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสินค้าสั่งผลิตได้ที่เมนู รายงาน->รายงานการผลิตสินค้า
11.1.1 คำสั่งผลิตตามช่วงวันที่ เรียงตามวันที่
11.1.2 คำสั่งผลิตตามช่วงวันที่ แยกตามสินค้า
11.1.3 คำสั่งผลิตตามช่วงวันที่ แยกตามลูกค้า
11.2 เบิกผลิตตามช่วงวันที่
11.3 รับสินค้าจากการผลิตตามช่วงวันที่
11.4 รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามสินค้า/Lotผลิต
11.5 สินค้าพร้อมส่งตามคำสั่งผลิต (รอส่ง)
11.6 รายงานขายสินค้า แยกตามสินค้า/Lotผลิต

ดูรายงานการผลิตสินค้า-โปรแกรมpos-dmart