add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > ประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้า

         เพิ่มประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้าเพื่อนำไปเพิ่มข้อมูลให้ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าจากการผลิตได้ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้าได้ในแบบฟอร์ม 1.เบิกสินค้าเพื่อผลิต 2.รับเข้าสินค้าจากการผลิต

ให้ท่านไปที่เมนู ส่วนผลิต -> ประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่ายการผลิตสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูเพิ่มประเภทต้นทุน-โปรแกรมสต๊อกdmart

กดปุ่มเพิ่มและใส่ข้อมูลดังนี้
-รหัส (ตั้งเป็นตัวเลขได้ไม่เกิน 3 ตัว ห้ามซ้ำกับรหัสเดิม)
-ชื่อประเภทต้นทุน-ค่าใช้จ่าย
-ต้นทุนคงที่ (ให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ทุกครั้งไม่มีการเปลี่ยน)
-ยอดเงิน (ใส่ยอดเงินถ้าเป็นต้นทุนคงที่)
หมายเหตุ (มีหรือไม่มีข้อมูลก็ได้)

คลิ๊กเพิ่มประเภทต้นทุน-โปรแกรมขายdmart
ใส่ข้อมูลต้นทุนผลิต-ระบบคลังสินค้าdmart

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ดังรูป

บันทึกต้นทุนค่าใช้จ่าย-โปรแกรมสต๊อกdmart