add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมขายหน้าร้าน pos โปรแกรมสต๊อกสินค้า DMART > บันทึกการเช่าสินค้า

        บันทึกการเช่าสินค้าในโปรแกรม dmart เริ่มต้นท่านต้องเตรียมข้อมูลสินค้าสำหรับเช่าให้เรียบร้อยก่อน ดูวิธีเพิ่มข้อมูลสินค้าเช่า หลังจากนั้นให้เพิ่มข้อมูลผู้เช่าสินค้าซึ่งสามารถเพิ่มในแบบฟอร์มบันทึกการเช่าได้

เข้าไปที่เมนูเช่า->เช่ายืมสินค้า จะปรากฏหน้าจอให้ท่านเลือกคลังสินค้าที่จะตัดสต็อกแล้วกดปุ่ม ok ดังรูป

เข้าเมนูเช่ายืมสินค้า
เลือกคลังสินค้า

หากยังไม่มีข้อมูลลูกค้าท่านสามารถเข้าไปที่เมนู แก้ไขข้อมูล->ข้อมูลลูกค้า เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ได้ดังรูปตัวอย่าง แต่ถ้าเป็นลูกค้าที่มีข้อมูลอยู่แล้วในระบบ เริ่มขั้นตอนต่อไปได้เลย วิธีบันทึกข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด

กดเพิ่ม เลือกรหัสลูกค้าที่จะทำการเช่าสินค้า ระบบจะแจ้งข้อความว่าต้องการให้ดึงข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าในข้อมูลหลักมาใส่ไว้ในเอกสารการยืมเลยหรือไม่ ถ้าเป็นที่อยู่เดียวกันให้คลิ๊ก Yes ถ้าต้องการระบุที่อยู่เองให้คลิ๊ก No (ถ้าเลือก No ให้ระบุที่อยู่ลูกค้าได้ที่ช่อง ที่อยู่จัดส่ง) หลังจากนั้นระบุ วันที่ส่งของ และเวลาในการส่ง หากสามารถระบุวันคืนสินค้าได้ให้ระบุวันคืนได้เลย หลังจากนั้นเลือกประเภทการคิด VAT

ดังรูปตัวอย่าง

เพิ่มเอกสารเช่า
เปลี่ยนที่อยู่ไหม
เลือกประเภท vat

เพิ่มรายการสินค้าให้เช่าโดยกดปุ่ม … ดังรูป โดยสามารถค้นหาจากรหัส/ชื่อสินค้าได้ หากสินค้ามีบาร์โค้ดสามารถสแกนบาร์โค้ดได้เลย ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าที่ท่านเลือกมาแสดงในรายการสินค้า หลังจากนั้นระบุข้อมูลดังนี้
1.จำนวน -> จำนวนสินค้าที่ยืม
2.จำนวนวัน -> จำนวนวันที่ยืม หากระบุได้ (หากระบุจำนวนวันไม่ได้ระบบจะดึงจำนวนวันขั้นต่ำที่ท่านกำหนดไว้ในข้อมูลสินค้ามาให้)
3.ราคาเช่า -> ราคาเช่าต่อวัน เริ่มต้นระบบจะดึงมาจากข้อมูลสินค้าแต่ท่านสามารถแก้ไขได้
4.ส่วนลด -> ส่วนลดค่าเช่าถ้ามี ถ้าให้ส่วนลดเป็น % ให้ใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมาย + เช่นลด 5% ใส่ 5+ ในช่องส่วนลด ระบบจะคำนวณยอดรวมให้อัตโนมัติ
***หมายเหตุ*** ใน 1 เอกสารไม่ควรบันทึกสินค้าเกิน 50 รหัส

เลือกสินค้าให้เช่า
สิ่งที่ต้องใส่ในรายการสินค้าเช่า

หลังจากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมมัดจำให้อัตโนมัติ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขค่ามัดจำรวมได้โดยให้ทำเครื่องหมายถูกที่ กำหนดยอดมัดจำเอง แล้วแก้ไขในช่อง มัดจำทั้งหมด ในตัวอย่างค่ามัดจำที่มาจากข้อมูลจริงคือ 5,600 บาท แต่จะกำหนดเองเป็น 5,000 บาท หากมีค่าส่งสินค้า สามารถกำหนดในช่องค่าจัดส่งได้เลย ระบบจำคำนวณยอดรวมค่ามัดจำและค่าจัดส่งให้ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ดังรูป

ค่ามัดจำรวมที่ระบบคำนวณ
กำหนดยอดมัดจำเอง
ใส่ค่าจัดส่ง

ท่านสามารถพิมพ์เอกสารหลักฐานการเช่าได้โดยกดปุ่มพิมพ์ โดยจะมีปุ่มพิมพ์1 กับ พิมพ์2 ถ้าเป็นฟอร์มที่พิมพ์บ่อยควรกำหนดไว้ที่พิมพ์1 พิมพ์2 จะเป็นแบบฟอร์มทางเลือกซึ่งสามารถกำหนดได้หลายแบบฟอร์ม (ท่านสามารถให้ทางทีมงานกำหนดแบบฟอร์มรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้ค่ะ แจ้งได้เลย) 

พิมพ์เอกสารเช่า
ใบเช่ายืมสินค้า