add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > โปรแกรมร้านยา โปรแกรมร้านขายยา ระบบร้านขายยา ranyadee > เพิ่มวิธีการใช้ยา

        เมื่อเพิ่มข้อมูลยาเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเพิ่มวิธีการใช้ยาแต่ละตัวได้ โดยสามารถเพิ่มวิธีในการใช้ยาได้ไม่จำกัด และนำมาใช้ตอนพิมพ์ฉลากยา โดยไปที่เมนู สินค้า-> กลุ่มสินค้าและสินค้า ->เลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูกลุ่มสินค้าและสินค้าในโปรแกรมpos dmart
เข้าไปในกลุ่มสินค้าranyadee

เลือกสินค้ายาที่ต้องการบันทึกวิธีการใช้ยา แล้วคลิ๊กปุ่มวิธีใช้ยา ดังรูป

คลิ๊กปุ่มวิธีใช้ยา

กดปุ่มเพิ่ม เพื่อเพิ่มวิธีการใช้ยา ดังรูป

กดปุ่มเพิ่มวิธีใช้ยา

ข้อมูลที่ต้องเพิ่มมีดังนี้
1.วิธีที่ = ใส่ลำดับหมายเลข (ต้องระบุ ห้ามซ้ำกับลำดับที่มีอยู่แล้ว)

2.ความแรง = ระบุหรือไม่ก็ได้
3.รับประทานครั้งละ
4.หน่วยนับของยา
5.ทา บริเวณ = ระบุหรือไม่ก็ได้
6.วันละ

7.หรือทุก…..ชั่วโมง = ระบุความถี่ในการรับประทาน
8.วิธีรับประทาน
-ก่อนอาหาร
-หลังอาหาร
-พร้อมอาหาร9.เช้า
10.กลางวัน
11.เย็น
12.ก่อนนอน
13.กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนยาหมด
14.ยานี้อาจทำให้ง่วงนอน
15.หมายเหตุ/อธิบาย

16.แบบฉลากยาเริ่มต้น (เลือกฟอร์มเริ่มต้นในการพิมพ์ฉลากยา)
-ฟอร์ม1
-ฟอร์ม2
-ฟอร์ม3
-ฟอร์ม4

เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ท่านสามารถเพิ่มวิธีใช้ยาได้ไม่จำกัด ในตัวอย่างมี 2 วิธี

บันทึกวิธีใช้งาน
วิธีใช้ยา2วิธี