add-line

add-line

add-facebook

add-facebook

subscribe-youtube

subscribe-youtube

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > พิมพ์ฉลากยา

หากท่านต้องการพิมพ์ฉลากยาสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่

1.เมนูข้อมูลสินค้า (เลือกสินค้ายาที่ต้องการพิมพ์)
2.เมนูหน้าขายด่วน (ค้นหาจากประวัติการขายเดิม)
หมายเหตุ:ท่านควรเพิ่มวิธีการใช้ยาและแบบฟอร์มฉลากยาให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์

1.กรณีพิมพ์ฉลากยาที่เมนูข้อมูลสินค้า ให้ท่านเข้าไปที่เมนูสินค้า->กลุ่มสินค้าและสินค้า เลือกกลุ่มสินค้าและคลิ๊กปุ่มสินค้า ดังรูป

เข้าเมนูสินค้า-พิมพ์ฉลากยา
เลือกกลุ่มสินค้า

กดปุ่มพิมพ์ฉลากยา จะปรากฎฟอร์มให้ท่านกำหนดการพิมพ์ฉลากดังรูป หากมีข้อมูลค้างอยู่ท่านสามารถล้างข้อมูลโดยคลิ๊กที่ปุ่มลบข้อมูลที่เลือกทั้งหมด หลังจากนั้นให้คลิ๊กปุ่มเลือกยาที่ต้องการพิมพ์ฉลากดังรูป

กดปุ่มพิมพ์ฉลากยา
เลือกยาที่ต้องการพิมพ์ฉลากยา

ท่านสามารถค้นหายาที่ต้องการโดยพิมพ์บางส่วนของชื่อ/รหัสในช่อง คำที่ใช้ค้นหาแล้วกดปุ่มค้นหา หรือจะค้นหาตามหมวดหมู่สินค้าด้านซ้ายของฟอร์มก็ได้ (ถ้าต้องการค้นหาตามหมวดหมู่ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่องแสดงสินค้าทุกประเภทออก)

ค้นหายาเพื่อพิมพ์ฉลาก

หลังจากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าสินค้ายาที่ต้องการในช่องเลือก (หากต้องการยกเลิกการเลือกให้คลิ๊กปุ่มยกเลิกการเลือก)

ทำเครืองหมายถูกหน้ายาที่ต้องการ

เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ok ดังรูป

กดปุ่ม ok หลังเลือกยา

จะปรากฎรายการยาที่เลือกในฟอร์มให้ท่านเลือกและระบุข้อมูล
-วิธีใช้ยา (ต้องกำหนดที่ข้อมูลสินค้าไว้ล่วงหน้า)
-จำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์
-เลือก 1 แบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ (มี 4 แบบฟอร์ม)

หมายเหตุ: หากต้องการลบบางรายการให้คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

กำหนดวิธีใช้ยา
กำหนดจำนวนและแบบฟอร์มฉลาก
ลบรายการยาที่เลือก

เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่มพิมพ์สติกเกอร์ (ตรวจสอบการต่อเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน) ดังรูป

กดปุ่มพิมพ์สติ๊กเกอร์
โชว์ฉลากยา
เลือกปริ้นเตอร์ที่ใช้งานแล้วกด ok

2.กรณีที่ต้องการพิมพ์ฉลากหน้าขาย ให้ท่านเข้าไปที่เมนูขาย แล้วกดปุ่มพิมพ์ฉลากยา->เลือกจากใบขาย (จะพิมพ์ได้เฉพาะยาที่จำหน่ายในวันปัจจุบันเท่านั้นสำหรับเมนูนี้) จะปรากฎบิลขายทั้งหมดในวันปัจจุบัน ดังรูป

เลือกจากใบขาย
เลือกจากใบขาย2

ให้ท่านเลือกบิลที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ok จะปรากฎรายการยาทั้งหมดในบิลขาย ให้เลือกรายการที่ต้องการโดยทำเครื่องหมายถูกที่ช่องเลือกหน้ารายการยา (สามารถเลือกกี่รายการก็ได้ หรือกดปุ่มเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกทั้งหมด) เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่ม ok

เลือกสินค้าในบิลมาพิมพ์ฉลาก
ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการสินค้า

จะปรากฎรายการยาที่เลือกในฟอร์มให้ท่านเลือกและระบุข้อมูล
-วิธีใช้ยา (ต้องกำหนดที่ข้อมูลสินค้าไว้ล่วงหน้า)
-จำนวนฉลากที่ต้องการพิมพ์
-เลือก 1 แบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ (มี 4 แบบฟอร์ม)

หมายเหตุ: หากต้องการลบบางรายการให้คลิ๊กที่สินค้านั้นแล้วกดปุ่ม ctrl และ delete ที่แป้นคีย์บอร์ด

กดแก้ไขในฟอร์มพิมพ์ฉลากยา

เมื่อกำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กปุ่มพิมพ์สติกเกอร์ (ตรวจสอบการต่อเครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน)